Przejdź do treści


Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Miasto Płock, realizując obowiązek wynikający z art. 19 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2019.755 ze zm.) przystąpiło do aktualizacji Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Płock.

Projekt dokumentu, w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018.2081 ze zm.) oraz w związku z art. 19 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, poddany zostaje konsultacjom społecznym. Celem konsultacji jest zapewnienie udziału mieszkańców Płocka w określeniu polityki energetycznej miasta w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.

Termin konsultacji: 24 września - 15 października 2019 r.

Spotkanie publiczne, podczas którego zaprezentowana zostanie treść projektu dokumentu oraz przeprowadzona zostanie dyskusja w przedmiotowej sprawie odbędzie się we wtorek 15 października o godz. 16:00 w Auli Ratusza. Serdecznie zapraszamy.


Uwagi i wnioski do projektu dokumentu należy składać:
a) drogą elektroniczną na adres strategia@plock.eu
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta,  Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
c) osobiście w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta.
w terminie do dnia 15 października 2019 r.


Dokumenty do pobrania:

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze