Przejdź do treści


Człowiek najlepsza inwestycja

02 września 2011
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Regulamin rekrutacji uczestników wraz z załącznikami (m.in. formularz rekrutacyjny, karta oceny formularza rekrutacyjnego) zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka tj. www.plock.eu najpóźniej 1 października 2011 r.
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego:
 • od 10 do 21 października – nabór dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu
 • od 24 do 28 października – przeprowadzenie testów z doradcą zawodowym
 • od 2 do 4 listopada – przeprowadzenie przez Komisję rekrutacyjną rozmów kwalifikacyjnych
Urząd Miasta Płocka zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian terminów w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Płocka poprzez wzrost liczby przedsiębiorców w sektorze MŚP.
 
Cele szczegółowe:
 • Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród mieszkańców Płocka poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskania wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia DG oraz przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 • Wyrównanie szans na rynku pracy osób, które są w szczególnej sytuacji
 • Zwiększenie udziału w rynku pracy osób starszych –„+45”
 • Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Grupę docelową stanowić będzie 38 osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu) zamieszkałych na terenie miasta Płocka.
 
Priorytetowo traktowane są osoby: pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 m-cy w ciągu 24 m-cy przed przystąpieniem do projektu, zwolnione z przyczyn zakładu pracy i pozostające bez zatrudnienia przez min. 3 m-ce od momentu zwolnienia do dnia przystąpienia do projektu, kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), do 25 roku życia, niepełnosprawne, po 45 roku życia.
 
Działania prowadzone w ramach projektu:
 • Rekrutacja uczestników do projektu, IX-XI 2011 r
 • Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie pozyskania wiedzy nt. otwarcia i prowadzenia firmy, XI-I 2011r.-2012 r.
 • Uruchomienie działalności gospodarczej przez 35 osób, w tym otrzymanie dotacji w wysokości nie wyższej niż 40 000,00zł, II 2012 r.
 • Wsparcie szkoleniowo – doradcze o charakterze specjalistycznym – umożliwiające nabycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i przyczyniające się do podniesienia konkurencyjności nowoutworzonych przedsiębiorstw, II-IV 2012 r.
 • Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane 35 osobom przez okres pierwszych 6 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 1 300,00 zł.
 • Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane 18 osobom, przez okres 6 m-cy, po zakończeniu korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, nie dłużej niż do 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 1 300,00 zł.
Całkowita wartość projektu jak również wnioskowane dofinansowanie EFS wynosi 2 317 460,00 zł
Zakończenie realizacji projektu planowane jest na dzień - 31.03.2013r.
 
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących projektu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (24) 367 17 24 lub osobiście w Urzędzie Miasta Płocka p.E48, p.II.
 
Jednocześnie informujemy, iż na potrzeby projektu uruchomione zostanie Biuro Projektu. Dalsze informacje na temat siedziby biura zostaną przekazane w terminie późniejszym na naszej stronie internetowej.
 
Wszelkie informacje nt. realizacji projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka (www.plock.eu, zakładka: aktualności)
 
Więcej informacji na:

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze