Przejdź do treści


Rozpoczyna się rekrutacja do Projektu

14 marca 2014

Uczestnikiem projektu może zostać:
Organizacja pozarządowa zarejestrowana na terenie Miasta Płocka lub mająca oddział/filię na terenie Miasta Płocka oraz członkowie i pracownicy tejże organizacji pozarządowej delegowani przez organy statutowe organizacji;
Jednostka samorządu terytorialnego reprezentowana przez Urząd Miasta Płocka lub inne jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Płock oraz ich pracownicy zajmujący sie współpracą z NGO delegowani przez kierownika jednostki organizacyjnej;
Grupa nieformalna prowadząca działalność na terenie Miasta Płocka.

W przypadku dużej liczby chętnych o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie projektu:
wśród pracowników NGO -  minimum 220 kobiet;
wśród pracowników JST  - minimum 45 kobiet;
4 uczestników projektu będzie należało do mniejszości narodowej lub  etnicznej
14 uczestników projektu będą stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 10 kobiet

Terminy rekrutacji
Rekrutacja będzie prowadzona w od 15 marca 2014 r. do 30 marca 2015 r.

W odniesieniu do JST  nabór pracowników Urzędu Miasta Płocka i innych jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Płock przeprowadzony zostanie jednokrotnie w projekcie w okresie od 15 marca do 30 kwietnia 2014r., przy czym:
1) Pracownik zostanie oddelegowany  do udziału w projekcie przez kierownika jednostki poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 3)
2) Dopuszcza się możliwość zastąpienia jednego pracownika innym w przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych np. choroba, zmiana miejsca pracy, itp.
W odniesieniu do NGO  rekrutacja do projektu prowadzona będzie w sposób ciągły, tzn. na każdym etapie realizacji projektu każda organizacja pozarządowa z terenu Miasta Płocka będzie miała możliwość włączenia się w działania projektowe, przy czym:
1) Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie przez NGO następuje poprzez wypełnienie formularza Zgłoszeniowego
2) Pracownik NGO zostanie oddelegowany  do udziału w projekcie przez organ statutowy NGO poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 4)
W odniesieniu do  grup nieformalnych rekrutacja do projektu prowadzona będzie w okresie od 30 sierpnia 2014r.  do 30 kwietnia 2015r., przy czym:
1) Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie przez grupę nieformalną następuje poprzez złożenie oświadczenia o udziale w projekcie (Załącznik nr5)
Zasady rekrutacji do projektu określa Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa 
W celu zgłoszenia udziału w projekcie należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy oraz właściwe załączniki i złozyć dokumenty rekrutacyjne osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze projektu:
Urząd Miasta Płocka,  Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarskiej 22, pok. 12. 09-402 Płock - Biuro projektu jest czynne we wtorek i czwartek w godzinach 15.30 – 17.30.
lub na adresy Biur projektu prowadzone przez Partnerów:
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 1, pok. 203, 09-402 Płock -  Biuro projektu jest czynne we wtorek i piątek w godzinach 13.00 – 15.00
Stowarzyszenie Academia Economica, Al. Kilińskiego 12 pok.50, 09-402 Płock - Biuro projektu jest czynne we wtorek i czwartek w godzinach 15.30 – 17.30.
Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurze Projektu Projektodawcy, Biurach projektu Partnerów oraz na stronie internetowej projektu www.plock.eu - zakładka Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, zakładka Projekt „Potencjał – Działanie  -Rozwój”.

Szczegółowych informacji dotyczącychzasad rekrutacji do projektu udzielają:
1. Gmina Miasto Płock – Asystent kierownika projektu: Marzena paprocka pankowska, mail: marzena.paprocka@plock.eu; tel.: 24 366 88 11
2. Stowarzyszenie Academia Economica – Specjalista ds. przepływu informacji i komunikacji, mail: biuro@saewp.pl, tel.: 515 061 842
3. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku - Koordynator merytoryczny: Edyta Kowalska, mail: edysiulek@wp.p, tel.: 790 222 755

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie

Wzory dokumentów
a) Formularz Zgoszeniowy JST NGO
b) Formularz Zgoszeniowy pracownika JST NGO
c) Oświadczenie o oddelegowaniu przedstawiciela JST do udziału w projekcie
d) Oświadczenie o oddelegowaniu przedstawiciela NGO do udziału w projekcie
e) Oświadczenie grupy nieformalnej o udziale w projekcie
f) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
g)
Deklaracja udziału w projekcie


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze