Przejdź do treści


Analiza Ekonomiczna wprowadzenia komunikacji zeroemisyjnej w Płocku

Zapraszamy mieszkańców Płocka do udziału w konsultacjach społecznych pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych”.  Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców Płocka na temat korzyści i kosztów komunikacji niskoemisyjnej.


W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Płocka, tj. osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Płocka, który najpóźniej w ostatnim dniu konsultacji ukończy 16 lat.  Konsultacje społeczne polegać będą na wyrażeniu opinii, złożeniu uwag i wniosków w zakresie objętym przedmiotem konsultacji. W szczególności konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:
  • drogą elektroniczną bez konieczności opatrzenia wiadomości kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: transport.publiczny@plock.eu,
  • pocztą tradycyjną – w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny: Urząd Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, pok. D-1 [D], w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do środy w godzinach 7:30 – 15:30, w czwartki w godzinach 8:30 – 17:30, w piątki w godzinach 8:30 – 15:30.

Opinie, uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać wyłącznie na „Formularzu składania uwag i wniosków”.

Do pobrania:

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze