Przejdź do treści


Dla nas każdy uczeń jest ważny

Człowiek najlepsza inwestycja


Tytuł projektu: „Dla nas każdy uczeń jest ważny”
Beneficjent: Gmina Miasto Płock
Całkowity koszt projektu: 1 540 180,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 1 540 180,00 PLN
Okres realizacji: 01.09.2011 – 31.08.2013
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych .
 
CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju ucznia kl. I-III 16 płockich Szkół Podstawowych  funkcjonujących w Gminie M. Płock, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno- wychowawczo – profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie do końca realizacji projektu.
2. Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających
indywidualną pracę z uczniami poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie do końca realizacji projektu.
3. Zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u 50% uczniów klas I-III w 16 SP w Gminie M. Płock, w wyniku realizacji projektu. dot. indywidualizacji.
4. Zwiększenie dostępności wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom w szczególności uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 16 SP Gminy M. Płock, w okresie realizacji projektu.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze