Przejdź do treści


Dokumenty do pobrania

Uchwała nr 848 Rady Miasta Płocka w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka

Uchwala nr 862 Rady Miasta Płocka w sprawie zasad i trybu metodologii badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych

Załącznik do uchwały nr 862 Rady Miasta Płocka w sprawie zasad i trybu metodologii badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych

Uchwała nr 863 w sprawie zasad i trybu prowadzenia ewaluacji polityk i programów publicznych na terenie Miasta Płocka

Załącznik do uchwały nr 863 w sprawie zasad i trybu prowadzenia ewaluacji polityk i programów publicznych na terenie miasta Płocka

Ekspertyza - Standardy realizacji zadań i usług publicznych

Ekspertyza - Zasady ogłaszania przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert

Ekspertyza - Zasady realizacji i rozliczania zadań publicznych

Ekspertyza - Analiza stanu prawnego i dotychczasowych dobrych praktyk tworzenia partnerstw projektowych

Zarządzenie nr 4948 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia trybu ogłaszania przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia narzędzi i zasad realizacji inicjatywy lokalnej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia zasad korzystania z lokali przy ul. Misjonarskiej 22

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie Polityki informacyjno - promocyjnej Gminy Miasto Płock wobec organizacji pozarządowych grup nieformalnych i inicjatyw obywatelskich

Ekspertyza - Wypracowanie dobrych praktyk mechanizmów zachęcania NGO do udziału w wydarzeniach lokalnych i spotkań wielosektorowych"

Regulamin Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wspierania integracji organizacji pozarządowych

Program_Animacji w Gminie Miasto Płock

Ekspertyza - Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego na prowadzenie COPiIO

Diagnoza potrzeb szkoleniowych organizacji pozarządowych

ZARZĄDZENIE Prezydenta Miasta Płocka ws Procedury - Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego na prowadzenie COPiIO

Ekspertyza Zasady i program wsparcia merytorycznego organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich

Eksperyza Fundusz Pożyczkowy i Gwarancyjny NGO

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia procedury systemu monitoringu, oceny i informowania o realizacji zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym

Zarządzenie Prezydenta w sprawie standaryzacji zadań publicznych zlecanych do realizacji w otwartych konkursach ofert

Procedura Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego na prowadzenie COPiIO

Procedura Zasady tworzenia i funcjonowania funduszu pożyczkowego i gwarancyjnego organizacji pozarządowych

Procedura Zasady wsparcia inicjatywy obywatelskiej - Zarządzenie Prezydenta Miasta

Zarządzenie Prezydenta Miasta - Procedura Aktualizacja mapy aktywności NGO oraz prowadzenia internetowych grup problemowych i tematycznych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wspierania integracji organizacji pozarządowych


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze