Przejdź do treści


Droga do aktywności

Projekt systemowy realizowany przez Ośrodki Pomocy Społecznej – „Droga do aktywności” - projekt zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Całkowita wartość projektu – 854.188 PLN, wartość dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej 89,5%.

Okres realizacji projektu: 01.06.2008 – 31.12.2008

Cel projektu:

Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców miasta Płock, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel główny realizowany był poprzez działania takie jak m.in.: poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego, aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzrost kompetencji i umiejętności interpersonalnych pomagających w funkcjonowaniu tych osób w społeczeństwie, kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości, nabywanie nowych umiejętności, kwalifikacji. Cele te były zrealizowane poprzez objęcie 100 mieszkańców miasta Płock, korzystających z pomocy społecznej MOPS, kontraktami socjalnymi (100 kontraktów socjalnych w 2008r). W ramach zawartych kontraktów socjalnych zastosowane zostały formy wsparcia finansowego, pracy socjalnej oraz instrumenty aktywnej integracji.

Grupą docelową projektu było 100 osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze