Przejdź do treści


Zadania realizowane w ramach projektu

17 lutego 2014
Projekt Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenia Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego Okres realizacji projektu: 02.01.2014 – 30.06.2015
CELE PROJEKTU
Cel główny projektu
Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie Miasta Płocka w okresie realizacji projektu
Cele szczegółowe projektu
1. Prowadzenie partnerskiej i efektywnej współpracy pomiędzy Gmina Miasto Płock oraz przedstawicielami III sektora poprzez wypracowanie zasad, form i procedur prowadzenia dialogu obywatelskiego w zakresie tworzenia i realizacji polityk i zadań publicznych w okresie realizacji projektu
2. Stworzenie warunków finansowej i niefinansowej współpracy samorządu i NGO Miasta Płocka ukierunkowanych na efektywne świadczenia usług na rzecz lokalnej społeczności w okresie realizacji projektu
3. Wdrażanie współpracy na rzecz zapewnienia optymalnych warunków dla społecznej aktywności ułatwiających podejmowanie inicjatyw obywatelskich i tworzenie NGO oraz integrujących III sektor poprzez wspieranie NGO, grup obywatelskich w okresie realizacji projektu.

UCZESTNICY PROJEKTU
W projekcie weźmie udział :
150 NGO, w tym 300 pracowników (220 kobiet, 80 mężczyzn)
1 JST, w tym 60 pracowników (45 kobiet, 15 mężczyzn) Urzędu Miasta Płocka i jednostek organizacyjnych
w tym : 14 osób niepełnosprawnych (10 kobiet, 4 mężczyzn).

ZADANIA ZAPLANOWANE DO REALIZACJI
ZADANIE 1. Samoocena metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy (LIJW)
OKRES REALIZACJI: luty – marzec 2014;  marzec – kwiecień 2015
SPOSÓB REALIZACJI
1. Powołanie międzysektorowej Grupy Roboczej ds. LIJW w oparciu o Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego,
2. Zaproszenie do Grupy Roboczej przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu z zachowaniem różnorodności (przedstawiciele innych rad, zespołów),
3. Opracowanie diagnozy współpracy międzysektorowej
4. Ocena jakości współpracy międzysektorowej, w tym sformułowanie ocen i rekomendacji dot. jakości współpracy międzysektorowej w Mieście Płocku -opracowanie LIJW
5. Upowszechnienie LIJW


ZADANIE 2. Konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych
przedsięwzięć w zakresie tworzenia polityk
OKRES REALIZACJI: luty – wrzesień 2014
SPOSÓB REALIZACJI:
Budowa internetowego forum konsultacji społecznych dostępnego dla osób z niepełnosprawnością wzroku - GMP – luty - marzec
1. Prowadzenie  internetowego forum konsultacji społecznych
2. Opracowanie procedury i standardów konsultacji społecznych
3. Prowadzenie konsultacji procedury i standardów konsultacji  z wykorzystaniem drogi elektronicznej oraz w formach tradycyjnych
4. Upublicznienie procedury konsultacji społecznych
5. Ewaluacja sposobu prowadzenia konsultacji społecznych

ZADANIE 3. Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów
OKRES REALIZACJI: luty – sierpień 2014
SPOSÓB REALIZACJI
1. Międzysektorowe opracowanie katalogu wskaźników pomiaru efektywności realizacji i równej dostępności polityk publicznych dla wybranych dokumentów
2. Międzysektorowe opracowanie planu i zakresu badań ewaluacyjnych
3. Opracowanie procedury prowadzenia ewaluacji  realizacji  polityk  i programów publicznych
4. Opracowanie projektu metodologii i narzędzi badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych
5. Prowadzenie konsultacji  procedury ewaluacji realizacji polityk, programów, zadań publicznych oraz metod badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych
6. Upublicznienie procedury ewaluacji realizacji polityk metodologii i narzędzi badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych drogą elektroniczną

ZADANIE 4. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych
OKRES REALIZACJI: marzec - październik 2014
SPOSÓB REALIZACJI
1. Opracowanie 3 ekspertyz
2. Opracowanie projektów 3 procedur
3. Prowadzenie internetowego forum dyskusyjnego – GMP – czerwiec - październik
4. Prowadzenie konsultacji opracowanych procedur w formach tradycyjnych oraz z wykorzystaniem drogi elektronicznej
5. Upublicznienie przyjętych aktów prawnych - GMP, AE – październik


ZADANIE 5. Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych
OKRES REALIZACJI: maj - sierpień
SPOSÓB REALIZACJI
1. Opracowanie ekspertyzy z zakresu analizy stanu prawnego i dotychczasowych dobrych praktyk tworzenia partnerstw projektowych
2. Przeprowadzenie warsztatów z tworzenia partnerstw projektowych
Opracowanie procedur
Zawieranie partnerstw projektowych
3. Narzędzia realizacji inicjatywy lokalnej
4. Prowadzenie konsultacji opracowanych procedur z wykorzystaniem drogi
5. Upublicznienie przyjętych aktów prawnych


ZADANIE 6. System wsparcia inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych na terenie Miasta Płocka
OKRES REALIZACJI: kwiecień – październik 2014
SPOSÓB REALIZACJI
Wdrażanie modelu w tym obszarze odbywać się będzie w ramach 3 komponentów
1) KOMPONENT 1: Wsparcie instytucjonalne w zakresie rozwoju organizacji i inicjatyw obywatelskich:
1. Opracowanie Procedury
Dostęp do lokali i infrastruktury samorządu
Wsparcie przez samorząd kampanii  informacyjno - promocyjnych organizacji i inicjatyw  obywatelskich
Zasady wymiany informacji pomiędzy samorządem i NGO o podejmowanych działaniach
2. Opracowanie Ekspertyzy:
Zasady i program wsparcia merytorycznego NGO i inicjatyw obywatelskich
3.  Opracowanie  Ekspertyza
Tworzenie partnerstwa publiczno - społecznego na prowadzenie Centrum
4.  Opracowanie  Procedury
Tworzenie partnerstwa publiczno - społecznego na prowadzenie Centrum 

2). KOMPONENT 2: Opracowanie procedur utworzenia i funkcjonowania funduszu pożyczkowego i gwarancyjnego NGO
1. Opracowanie Ekspertyzy 3 – AE  – czerwiec - lipiec
Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego i  gwarancyjnego NGO
2. Opracowanie Procedury 3 – GMP – sierpień - wrzesień
Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego i  gwarancyjnego NGO

3). KOMPONENT 3: Dążenie do aktywizowania III sektora i społeczności Miasta Płocka
1. Wsparcie animacyjne JST, NGO, inicjatyw obywatelskich
Opracowanie programu animacji lokalnej
2. Wsparcie inicjatywy lokalnej jako narzędzia realizacji zadań publicznych
3. Opracowanie Procedury
Powoływanie grup roboczych z udziałem przedstawicieli grup nieformalnych,
Zasady pomocy informacyjno - doradczej dla grup obywatelskich,
Zasady pozyskiwania i gromadzenia danych nt. inicjatyw lokalnej
4). Prowadzenie konsultacji opracowanych procedur w formach tradycyjnych i z wykorzystaniem drogi elektronicznej
5). Upublicznienie przyjętych aktów prawnych

ZADANIE 7. Wspieranie procesów integracji sektora płockich organizacji pozarządowych
OKRES REALIZACJI: luty – grudzień 2014
SPOSÓB REALIZACJI
1. Budowa międzysektorowego portalu dostępnego dla osób z niepełnosprawnością
2. Prowadzenie międzysektorowego portalu dostępnego dla osób z niepełnosprawnością wzroku
3. Rekrutacja uczestników projektu
4. Uaktualnienie procedur i narzędzi gromadzenia i przetwarzania danych NGO
5. Budowania mapy aktywności
6. Opracowanie Ekspertyzy
Wypracowanie dobrych praktyk mechanizmów zachęcania NGO do udziału w wydarzeniach lokalnych i spotkań wielosektorowych
7. Włączenie NGO do współorganizowania wydarzeń lokalnych poprzez stworzenie ramowego kalendarza imprez
8. Opracowanie 3 procedur
Procedura
Usprawnienie działań Rady Działalności PP, w tym opracowanie regulaminu działania Rady
Zasady współpracy z zespołami branżowymi i problemowymi prowadzące do sieciowania
Procedura
Zasady i narzędzia organizowanie wspólnych spotkań, wydarzeń, działań promocyjnych
Zasady i narzędzia wspólnych działań promocyjnych
Procedura
Aktualizacja mapy aktywności
Prowadzenia internetowych  grup problemowych i  tematycznych
9. Opracowanie narzędzi diagnozy potrzeb szkoleniowych III sektora i zasad udziału
10. Prowadzenie internetowych grup problemowych i tematycznych 
11. Sieciowanie organizacji III sektora w Płocku
12. Konsultacja procedur w formach tradycyjnych i z wykorzystaniem drogi elektronicznej
13. Upublicznienie przyjętych aktów prawnych

ZADANIE 8. Testowanie wybranych elementów wdrożenia modelu na gruncie Miasta Płocka
OKRES REALIZACJI: lipiec 2014 – maj 2015
SPOSÓB REALIZACJI
1) KOMPONENT 1
1. Przeprowadzenie inwentaryzacji aktów prawnych regulujących współpracę JST - NGO Miasta Płocka - stworzenie księgi/ katalogu obowiązujących procedur
2) KOMPONENT 2
1. Konsultowanie 2 programów realizujących politykę społeczną (dot. zdrowia i profilaktyki uzależnień) w 3 formach
2. Konsultowanie  projektu programu współpracy na 2015 rok obejmującego zapisy wszystkich procedur wypracowanych w projekcie
3. Opracowanie wyników konsultacji
4. Opublikowanie wyników konsultacji
5. Zatwierdzenie Programu współpracy na 2015 r.
3) KOMPONENT 3
1. Badanie satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych z udziałem grup mniejszościowych i zagrożonych dyskryminacją –
2. Przeprowadzenie ewaluacji ex-post programu polityki społecznej
3. Przeprowadzenie ewaluacji ex-post programu współpracy za 2014 rok - GMP
4. Publikacja raportów z ewaluacji na stronach www i portalach internetowych
4) KOMPONENT 4
1. Organizacja spotkań informacyjnych dla NGO i inicjatyw obywatelskich o podejmowanych działaniach
2. Organizacja spotkań informacyjnych dla grup nieformalnych oraz posiedzeń zespołów roboczych z udziałem grup nieformalnych
3. Realizacja programu wsparcia merytorycznego poprzez doradztwo i szkolenia dla NGO z zakresu realizacji zadań publicznych gwarancyjnego NGO
4. Prowadzenie działań informacyjnych nt. inicjatywy lokalnej
5. Prowadzenie działań informacyjnych i doradztwa dla obywateli jako element wspierania i promowania grup obywatelskich
5) KOMPONENT 5:
1. Prowadzenie ogólnodostępnej bazy danych NGO - mapy aktywności na www  JST
2. Prowadzenie międzysektorowego portalu NGO JST
3. Współorganizowanie wydarzeń lokalnych przez JST i NGO
4. W ramach integracji III sektora organizacja spotkań NGO, w tym formalnych spotkań branżowych i problemowych, nieformalnych spotkań(piknik), plenarnych
5. Przeprowadzenie warsztatów dla NGO z zakresu: rola i zasady funkcjonowania ciał dialogu obywatelskiego
6. Prowadzenie internetowych grup problemowych i tematycznych

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze