Przejdź do treści


Działania Rady

Zarządzeniem Nr 2001/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 sierpnia 2012 roku została powołana Płocka Rada Seniorów.

Zarządzenie Nr 271/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2001/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Płockiej Rady Seniorów

Rada jest organem doradczym i inicjatywnym Prezydenta Miasta Płocka w sprawach dotyczących osób powyżej      50 roku życia.

Celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych na zewnątrz,   a także wpływ seniorów na sprawy dotyczące całej społeczności Miasta.

Do zadań Płockiej Rady Seniorów należy w szczególności:

  1. Przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów zadań, działań na rzecz osób starszych w Płocku.
  2. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych oraz do zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej.
  3. Podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury, sportu i edukacji.
  4. Opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących sytuacji osób starszych oraz spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Prezydenta Miasta Płocka.
  5. Doradztwo w zakresie spraw osób starszych, w szczególności w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych.
  6. Dążenie do odtwarzania i umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych.


PŁOCK - SAMORZĄD PRZYJAZNY SENIOROM

Płock otrzymał wyróżnienie specjalne w konkursie „Samorząd Przyjazny Seniorom 2013 – Przyjazna Przestrzeń Publiczna” za działania na rzecz seniorów. Nasze miasto zostało wyróżnione za rozwiązania sprzyjające integracji międzypokoleniowej.

Wyróżnienie z rąk senatora Mieczysława Augustyna, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych odebrała w Warszawie Ewa Pietrzak, pełnomocnik Prezydenta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Płockiej Rady Seniorów oraz senioralnych organizacji pozarządowych.

Od kilku lat Senat Rzeczypospolitej Polskiej organizuje konkurs dla samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, którego przedmiotem jest wybór najlepszych inicjatyw poprawiających jakość życia seniorów. Jednostki samorządu terytorialnego w ramach konkursu rywalizują o tytuł: „Samorząd przyjazny seniorom”.

Taki tytuł stanowi potwierdzenie, że władze samorządu terytorialnego nie zapominają o potrzebach, tej coraz liczniejszej, części wspólnoty lokalnej, jaką są seniorzy. Tegoroczna edycja konkursu „Samorząd Przyjazny Seniorom 2013 – Przyjazna Przestrzeń Publiczna” koncentrowała się na promowaniu zintegrowanych programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów we wspólnotach lokalnych i regionalnych dzięki dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb osób starszych.


"MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM"

8 maja 2013 roku w Auli Urzędu Miasta Płocka miał miejsce finał I edycji akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”, której celem jest poprawa sytuacji społecznej osób starszych oraz budowania pozytywnego wizerunku seniora. Organizatorami akcji są Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski oraz Płocka Rada Seniorów.

 MIEJSCA PRZYJAZNE SENIOROM W PŁOCKU

 


INFORMACJI NA TEMAT AKCJI "MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM" MOŻNA UZYSKAĆ

W SIEDZIEBIE CENTRUM DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w PŁOCKU,

ul. MISJONARSKA 22 LUB POD NUMEREM TELEFONU: 24 366 88 11.


Głównym celem akcji jest promowanie miejsc i instytucji kulturalnych, usługowych, edukacyjnych i innych, w których płoccy seniorzy będą czuć się miło i swobodnie.

Miejsca te mają odpowiadać potrzebom mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury, oferowanie produktów, usług oraz zniżek specjalnie adresowanych do płockich seniorów.

Wybrane miejsca uzyskają certyfikat: „Miejsce przyjazne seniorom” i zostaną oznaczone znakiem graficznym informującym o wyróżnieniu.

http://plock.eu/pl/aktualnosci/details/article,2494,1,1.html

Regulamin Akcji "Miejsce przyjazne seniorom"

Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze