Przejdź do treści


E- Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym


„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013(Aktualizacja)

Projekt pn.: „E- Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e- Inclusion

Beneficjent:
Gmina-Miasto Płock
Inne podmioty biorące udział w realizacji projektu:
Miejski Urząd Pracy w Płocku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Całkowita wartość projektu: 4 977 874,44  PLN
% dofinansowania: 100 % wydatków kwalifikowalnych
Termin realizacji projektu: od 01.03.2012 r. do 30.06.2015 r.

Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 260 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz  jednostek podległych z terenu Gminy-Miasta Płock.

Cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
1) zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 260 gospodarstw domowych oraz w ramach działań koordynacyjnych dla:  7 świetlic środowiskowych, 4 rodzinnych domów dziecka, 1 domu pomocy społecznej,
2) zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie korzystania z łączności elektronicznej poprzez realizację szkoleń i wykorzystanie platformy e-learning.

Beneficjent zapewnił kompleksową realizację działań polegających na dostarczeniu, serwisowaniu i monitorowaniu sprzętu oraz zapewnieniu bezpłatnego dostępu do Internetu; przeprowadzeniu szkoleń oraz udzieleniu wsparcia uprawnionym beneficjentom. Ponadto przeprowadzono kampanię promującą projekt.

Grupa docelowa uprawniona do otrzymania wsparcia:
1) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
2) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach świadczeń rodzinnych,
3) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
4) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
5) rodziny zastępcze,
6) samotni rodzice,
7) osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS,
8) dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”,
9) jednostki podległe Beneficjentowi: rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe, dom pomocy społecznej.


Uczestnikami projektu są gospodarstwa domowe z Gminy – Miasto Płock, które nie posiadają komputera i dostępu do Internetu.

W celu prawidłowego i efektywnego wykorzystania przekazanego sprzętu przeprowadzono szkolenia beneficjentów ostatecznych:
- w zakresie obsługi komputera i Internetu,
- w zakresie nabycia dodatkowych umiejętności, które są wymagane na rynku pracy, m.in. aktywizacji  zawodowej i społecznej dot. aktywnego poszukiwania pracy przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych i skutecznej edukacji przez Internet, umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość.

Beneficjenci mieli do dyspozycji platformę e-learningową, która pozwalała na edukację m.in. w zakresie sposobów poszukiwania pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych technik teleinformatycznych.  Współpraca Miejskiego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ma na celu minimalizację wystąpienia ryzyka wykorzystania przez grupę docelową sprzętu niezgodnie z założeniami projektu. Z beneficjentami zostały zawarte umowy użyczenia, określające obowiązki stron w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla powierzonego sprzętu. Powierzone zestawy komputerowe zostały objęte ubezpieczeniem. W okresie trwałości projektu prowadzony jest ciągły nabór na listę rezerwową beneficjentów projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku  tel. 24 364 02 23
Miejski Urząd Pracy w Płocku  tel. 24 367 18 34
Urząd Miasta Płocka tel. 24  367 16 37

Oficjalne strony Unii Europejskiej, strony poświęcone PO IG oraz Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia
 
www.poig.2007-2013.gov.pl
www.cppc.gov.pl


E – Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - LISTA REZERWOWA

[aktualizacja 17 października 2018 r.]

Gmina – Miasto Płock ogłasza nabór otwarty (ciągły) na Listę Rezerwową do udziału w projekcie pn.: „E – Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zatwierdzonym: Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn.: „E – Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Regulamin rekrutacji oraz Formularze wniosków dostępne są w siedzibach:

•  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, ul. Wolskiego 4, piętro II, pokój nr 205 - 207

•  Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16 pokój nr 108

•  Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1 pokój E-39

oraz na stronie internetowej www.plock.eu

Od lipca 2017 r dokumenty rekrutacyjne w sprawie naboru na Listę rezerwową uczestników projektu należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pokój E41 lub pokój E39, w dni robocze, w okresie trwałości projektu,  w następujących godzinach:

 • Poniedziałek 7.30-15.00
 • Wtorek 7.30-15.00
 • Środa 7.30 – 15.00
 • Czwartek 8.30 - 17.00
 • Piątek 7.30 – 15.00

Grupę docelową projektu stanowią:

1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.

2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.

3. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

4. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.

5. Rodziny zastępcze (bez względu na wysokość dochodu).

6. Rodzinne domy dziecka.

7. Samotni rodzice (bez względu na wysokość dochodu).

8. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2015 poz. 114) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno- rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.

9. Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce (za bardzo dobre wyniki w nauce rozumie się średnią ocen równą bądź wyższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów za ostatni semestr), z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.

Szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerami telefonów:

•  Urząd Miasta Płocka 24 367 16 37, 24 367 17 24

•  Miejski Urząd Pracy w Płocku 24 367 18 34

•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku 24 364 02 23

Dokumenty i załączniki do dokumentów do pobrania:

 

 1. Informacja o zmianach na liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie - 2018 r 
 2. Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych na Listę Rezerwową projektu "E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - nabór II kwartał 2018 r 
 3. Informacja o zmianach na liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie - 2018 r.
 4. Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie "E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - nabór III kwartał 2018r
 5. Informacja o zmianach na liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie
 6. Informacja o zmianach na liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie - aktualizacja 14.06.2019 r.

 


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

E – Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - LISTA REZERWOWA

[aktualizacja 28 czerwca 2017 r.]

Gmina – Miasto Płock ogłasza nabór otwarty (ciągły) na Listę Rezerwową do udziału w projekcie pn.: „E – Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zatwierdzonym: Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn.: „E – Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Regulamin rekrutacji oraz Formularze wniosków dostępne są w siedzibach:

•  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, ul. Wolskiego 4, piętro II, pokój nr 205 - 207

•  Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16 pokój nr 108

•  Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1 pokój E-39

oraz na stronie internetowej www.plock.eu

Od lipca 2017 r dokumenty rekrutacyjne w sprawie naboru na Listę rezerwową uczestników projektu należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pokój E41 lub pokój E39, w dni robocze, w okresie trwałości projektu,  w następujących godzinach:

 • Poniedziałek 7.30-15.00
 • Wtorek 7.30-15.00
 • Środa 7.30 – 15.00
 • Czwartek 8.30 - 17.00
 • Piątek 7.30 – 15.00

Grupę docelową projektu stanowią:

1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.

2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.

3. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

4. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.

5. Rodziny zastępcze (bez względu na wysokość dochodu).

6. Rodzinne domy dziecka.

7. Samotni rodzice (bez względu na wysokość dochodu).

8. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2015 poz. 114) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno- rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.

9. Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce (za bardzo dobre wyniki w nauce rozumie się średnią ocen równą bądź wyższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów za ostatni semestr), z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.

Szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerami telefonów:

•  Urząd Miasta Płocka 24 367 16 37, 24 367 17 24

•  Miejski Urząd Pracy w Płocku 24 367 18 34

•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku 24 364 02 23

Dokumenty i załączniki do dokumentów do pobrania:

PLAN REKRUTACJI_2017.pdf

REGULAMIN REKRUTACJI_2017.pdf

FORMULARZ REKRUTACYJNY_2017.pdf

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W PROJEKCIE_2017.pdf

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW_2017.pdf

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW_WYNIKI W NAUCE_2017.pdf

OPINIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO_2017.pdf

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO_2017.pdf

OŚWIADCZENIE SAMOTNI RODZICE_2017.pdf

OSWIADCZENIE RODZINNY DOM DZIECKA_2017.pdf

LISTA WNIOSKODAWCÓW zakwalifikowanych na Listę Rezerwową do projektu pn.:"E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - III kwartał 2017r


 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

E – Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - LISTA REZERWOWA [aktualizacja 22 czerwca 2016 r.]

Gmina – Miasto Płock ogłasza nabór na Listę Rezerwową do udziału w projekcie pn.: „E – Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zatwierdzonym: Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn.: „E – Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Regulamin rekrutacji oraz Formularze wniosków dostępne są w siedzibach:

·         Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, ul. Wolskiego 4, piętro II, pokój nr 205 - 207

·         Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16 pokój nr 108

·         Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1 pokój E-39

oraz na stronie internetowej www.plock.eu

Dokumenty rekrutacyjne można będzie składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Płocka,wejście od ul. Zduńskiej – Biuro Obsługi Klienta, w dni robocze, w terminie: od 11.04.2016 do 22.04.2016 w godz. 15:30 – 17:30.

Grupę docelową projektu stanowią:

1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.

2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.

3. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

4. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej 

i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.

5. Rodziny zastępcze (bez względu na wysokość dochodu).

6. Rodzinne domy dziecka.

7. Samotni rodzice (bez względu na wysokość dochodu).

8. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2015 poz. 114) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.

9. Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce (za bardzo dobre wyniki w nauce rozumie się średnią ocen równą bądź wyższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów za ostatni semestr), z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.

Szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerami telefonów:

·         Urząd Miasta Płocka 24 367 16 37

·         Miejski Urząd Pracy w Płocku 24 367 18 34

·         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku 24 364 02 23

 Dokumenty i załączniki do dokumentów do pobrania: 

Informacja o zmianach na liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie - aktualizacja na 28 grudnia 2017 r.: załącznik.

Informacja o zmianach na liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie - aktualizacja na 10 sierpnia 2017 r.: załącznik 1

Informacja o zmianach na liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie - aktualizacja na 27 marca 2017 r.: załącznik 1, załącznik 2

Informacja o zmianach na liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie - aktualizacja na 8 lutego 2017 r.: załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4.

Informacja o zmianach na liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie - aktualizacja na 24 października 2016

LISTY WNIOSKODAWCÓW zakwalifikowanych na Listę Rezerwową do projektu pn.: "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - aktualizacja na dzień 22 czerwca 2016

PLAN REKRUTACJI 2016

REGULAMIN REKRUTACJI 2016

FORMULARZ REKRUTACYJNY 2016

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W PROJEKCIE 2016

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 2016

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW - WYNIKI W NAUCE 2016

OŚWIADCZENIE SAMOTNI RODZICE 2016

OŚWIADCZENIE RODZINNY DOM DZIECKA 2016


Informacja o zmianach na liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie - aktualizacja na dzień 30 listopada 2017 r.

Informacja o zmianach na liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie - aktualizacja na dzień 19 maja 2017 r.

Informacja o zmianach na liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie grudzień 2015 r - aktualizacja na dzień 25 kwietnia 2016 r.

Informacja o zmianach na liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie styczeń 2016 r. - aktualizacja na dzień 31 marca 2016 r.

Informacja o zmianach na liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie grudzień 2015 r - aktualizacja 29 stycznia 2016 r.


 

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Projekt pn.:„E- Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e- Inclusion

Beneficjent: Gmina-Miasto Płock
Inne podmioty biorące udział w realizacji projektu:
Miejski Urząd Pracy w Płocku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Całkowita wartość projektu: 4 952 746,54  PLN
% dofinansowania: 100 % wydatków kwalifikowalnych
Termin realizacji projektu:  do 31.12.2014 r.


Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 260 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz 11 jednostek podległych z terenu Gminy-Miasta Płock.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
1) zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 260 gospodarstw domowych oraz w ramach działań koordynacyjnych dla:  7 świetlic środowiskowych, 3 rodzinnych domów dziecka, 1 domu pomocy społecznej,
2) zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie korzystania z łączności elektronicznej poprzez realizację szkoleń i wykorzystanie platformy e-learning.

Beneficjent zapewni kompleksową realizację działań polegających na dostarczeniu, serwisowaniu i monitorowaniu sprzętu oraz zapewnieniu bezpłatnego dostępu do Internetu; przeprowadzeniu szkoleń oraz udzieleniu wsparcia uprawnionym beneficjentom. Ponadto zaplanowano przeprowadzenie kampanii promującej projekt.

Wsparcie zostanie skierowane do:
1) gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
2) gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach świadczeń rodzinnych;
3) osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
4) jednostek podległych Beneficjentowi: rodzinnych domów dziecka, świetlic środowiskowych, domu pomocy społecznej.

       W celu prawidłowego i efektywnego wykorzystania przekazanego sprzętu przewiduje się przeprowadzenie szkoleń  beneficjentów ostatecznych:
- w zakresie obsługi komputera i Internetu,
- w zakresie nabycia dodatkowych umiejętności, które są wymagane na rynku pracy, m.in. aktywizacji  zawodowej i społecznej dot. aktywnego poszukiwania pracy przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych i skutecznej edukacji przez Internet, umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość.

Beneficjenci będą mieli do dyspozycji platformę e-learning. Platforma pozwoli na edukację w zakresie poszukiwania pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych technik teleinformatycznych. 

W celu minimalizacji wystąpienia ryzyka wykorzystania przez grupę docelową sprzętu niezgodnie z założeniami projektu zaplanowano współpracę Miejskiego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z beneficjentami zostaną zawarte umowy, określające obowiązki stron w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla powierzonego sprzętu, zaplanowano również ubezpieczenie zestawów komputerowych.


Szczegółowe informacje można uzyskać:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku  24 364 02 23
Miejski Urząd Pracy w Płocku  24 367 18 34
Urząd Miasta Płocka  24  367 16 37

Oficjalne strony Unii Europejskiej, strony poświęcone PO IG oraz Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia
 
www.poig.gov.pl

www.mrr.gov.pl

www.mg.gov.pl

www.wwpe.gov.pl
          

Formularz rekrutacyjny
Karta oceny
Opinia pracownika socjalnego
Oświadczenie o dochodzie
Oświadczenie kandydata o udziale w projekcie
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie    
PLAN REKRUTACJI
Ulotka   


Gmina - Miasto Płock informuje o zakończeniu drugiego etapu rekrutacji beneficjentów ostatecznych do projektu „E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie  wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa, zawierające wyłącznie numery wniosków, zostały udostępnione na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku, Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, Urzędzie Miasta Płocka oraz na stronie internetowej www.plock.eu

Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie                      
Lista Wnioskodawców niezakwalifikowanych do udziału w projekcie           
Lista rezerwowa        
Informacja dla wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie         
Przyczyny niezakwalifikowania do udziału w projekcie
Informacja o zmianach na Liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie   

Informacja o zmianach na Liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informacja o zmianach na Liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informacja o zmianach na Liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informacja o zmianach na Liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie 2014 rok

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFKOWANYCH NA LISTĘ REZERWOWĄ

LISTA WNIOSKODAWCÓW NIEZAKWALIFKOWANYCH NA LISTĘ REZERWOWĄ

Informacja o zmianach na liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie w 2015r.


Informacja o zmianach na liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie - grudzień 2015uzupełnienie grudzień 2015 r.

Informacja o zmianach na liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie w 2015 r - październik 2015

Informacja o zmianach na liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie w 2015 r - wrzesień 2015

Informacja o zmianach na liście Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie - styczeń 2019

 

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze