Przejdź do treści


Kolejność na liście

Dobór osób do mieszkań odbywa się w sposób całkowicie transparentny. O kolejności na liście decydują obiektywne kryteria, zaś miejsce na liście ma wpływ na kolejność otrzymywania ofert zgodnych z życzeniami wnioskodawcy (powierzchnia lokalu, kondygnacja).

Dobór osób do mieszkań dokonywany jest z wykorzystaniem programu komputerowego – po wprowadzeniu danych lokalu (zgodnie z numeracją w budynku) system wskazuje osobę, która powinna otrzymać ofertę. Udział czynnika ludzkiego w całym procesie został ograniczony do niezbędnego minimum, czyli oceny prawidłowości składanych dokumentów.

Regulamin przyznawania punktów

decydujących o kolejności umieszczenia na liście osób

uprawnionych do przydziału lokalu

Lp.

Podstawa naliczania punktów

Liczba punktów

Informacje dodatkowe

Wymagany dokument

Sposób naliczania punków

1.

Kształcenie się na studiach wyższych

+ 3 pkt

Wymagany okres co najmniej jednego roku nauki

Zaświadczenie z uczelni

Dla każdej osoby spełniającej warunek

2.

Ukończenie studiów pierwszego stopnia

+ 3 pkt

Punktów za ukończenie poszczególnych rodzajów studiów nie sumuje się

Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia

3.

Ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

+ 5 pkt

Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia

4.

Ukończenie studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie)

+ 10 pkt

Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia

5.

Ukończenie studiów podyplomowych lub kolejnego kierunku studiów na studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich

+ 1 pkt

Punkty za ukończenie studiów podyplomowych lub kolejnego kierunku studiów nalicza się odrębnie

Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji podyplomowych

6.

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Płocka przez okres co najmniej 2 lat

+ 3 pkt

Wymagane jest, aby działalność była prowadzona w sposób ciągły (brak okresów zawieszenia prowadzonej działalności) zarówno w dniu składania wniosku, jak i przez okres 2 lat poprzedzających złożenie wniosku. Punkty z poz. 6 i 7 nie sumują się

Brak – weryfikacja oświadczenia poprzez bazę CEiDG

7.

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Płocka przez okres co najmniej 2 lat i zatrudnianie w tym okresie przez co najmniej 20 miesięcy przynajmniej 1 osoby

+ 5 pkt

Zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek ubezpieczeniowych za pracownika

8.

Zatrudnienie na terenie Płocka w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku

+ 1 pkt/ pełen rok zatrud-nienia

Poszczególne okresy zatrudnienia w czasie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku sumują się

Zaświadczenie od pracodawcy wskazujące miejsce wykonywania pracy i okres zatrudnienia

9.

Zamieszkiwanie w granicach administracyjnych Płocka z zamiarem stałego pobytu od co najmniej 5 lat

+ 3 pkt

Punkty przydziela się tylko za okres nieprzerwanego zamieszkiwania w Płocku

Dokumenty potwierdzające fakt i okres zamieszkiwania w Płocku

Dla każdej pełnoletniej osoby spełniającej warunek

10.

Prowadzenie od co najmniej 2 lat nieodpłatnej działalności w organizacjach pożytku publicznego na terenie Płocka

+ 1 pkt

Wymagane jest, aby działalność była prowadzona w sposób ciągły zarówno w dniu składania wniosku, jak i przez okres 2 lat poprzedzających złożenie wniosku

Zaświadczenie pochodzące od organizacji pożytku publicznego

Dla każdej osoby spełniającej warunek

11.

Posiadanie Karty Dużej Rodziny lub Płockiej karty Familijnej 3+

+ 10 pkt

Punkty przydziela się tylko za okres nieprzerwanego zamieszkiwania w Płocku

Kopia Karty

Dla gospodarstwa domowego, przy czym punkty z poz. 11-13 nie sumują się pomiędzy sobą

12.

Posiadanie co najmniej jednego dziecka

+ 5 pkt

Za dziecko uważa się osobę w wieku do 18 lat, a w przypadku dzieci uczących się – w wieku do 25 lat

Oświadczenie na formularzu wniosku, a w przypadku osób uczących się powyżej 18 roku życia dodatkowo wymagany jest dokument potwierdzający pobieranie nauki (np. zaświadczenie szkoły lub uczelni)

13.

Samotne wychowywanie co najmniej jednego dziecka

+ 5 pkt

14.

Osoba opuszczająca pieczę zastępczą

+ 10 pkt

 

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dla każdej osoby spełniającej warunek

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze