Przejdź do treści


Konsultacje społeczne dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Płocka

Od 21 października do 3 listopada 2019 roku odbyły się konsultacje w sprawie dwóch dokumentów:
  • uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
  • uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ich wyniki zostały przedstawione w raporcie - dokument do pobrania.Zapraszamy do udziału w Konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Płocka oraz projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, propozycji lub uwag do projektów uchwał regulujących system gospodarowania odpadami komunalnymi w Płocku, tj:

  • projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta - do pobrania w PDF
  • projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne - do pobrania w PDF

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Płocka oraz właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach położonych na terenie miasta Płocka.

Projekt uchwały w sprawie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka plock.eu w zakładce Konsulatcje społeczne.

Konsultacje społeczne polegają na wyrażaniu opinii, złożeniu uwag, wniosków i propozycji w zakresie objętym przedmiotem konsultacji. W szczególności konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:
  • drogą elektroniczną bez konieczności opatrzenia wiadomości kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres wks@plock.eu,
  • pocztą tradycyjną  - w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Płocka, Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Gospodarowania Odpadami, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, pok. E-2 lub E-4 [budynek E], w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do środy w godzinach 7:30-15:30, w czwartki w godzinach 8:30 – 17:30, w piątki w godzinach 8:30-15:30.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze