Przejdź do treści


Krok w przyszłość zawodową

Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt konkursowy realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 
Całkowita wartość projektu: 1 951 743,97 PLN
Wnioskowane dofinansowanie (EFS): 1 702 896,61 PLN
Wkład własny (jst): 248 847,36 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2010r. – 31.01.2013r.
 
Celem głównym projektu jest realizacja programu rozwojowego szkoły ukierunkowanego na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach 540 uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w celu dostosowania nabywanych kwalifikacji do potrzeb współczesnego rynku pracy.
 
Cele szczegółowe:
  • 1.Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia wyrównawcze przygotowujące do zawodu i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 2.Wsparcie rozwoju zainteresowań zawodowych poprzez kompleksowy program rozwoju szkoły,
  • 3.Przygotowanie do wyboru zawodu i/lub dalszego kształcenia poprzez efektywne doradztwo zawodowe,
  • 4.Rozwój kompetencji kluczowych poprzez warsztaty i zajęcia z języków obcych,
  • 5.Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez współpracę z przedsiębiorcami w zakresie wzmocnienia praktycznego wymiaru kształcenia,
  • 6.Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez zajęcia rozwijające i wyrównawcze.
Cele projektu realizowane są za pomocą działań takich jak: zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów, warsztaty ogólnorozwojowe, efektywne doradztwo zawodowe oraz doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze