Przejdź do treści


Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miasta Płocka informuje, że miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 17
09-400 Płock


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze