Przejdź do treści


Nabór do gimnazjum

Informacja dotycząca naboru do gimnazjów
na rok szkolny 2015/2016

Szanowni  Państwo Rodzice,
 
Rekrutacja elektroniczna odbywa się równolegle na stronach internetowych http://ppo.zjoplock.pl oraz  https://gimnazja-plock.nabory.pl/

Zgłoszenia dokonują Państwo na jednej z w/w stron.
Dane z obu stron trafiają do jednego systemu.
Przebieg procesu rekrutacji jest dostępny po zalogowaniu na obu w/w stronach internetowych.

W styczniu 2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (Dz. U. 2014 r., poz. 7).
Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznego gimnazjum kandydaci zamieszkali poza obwodem, mogą być przyjęci do  klasy pierwszej, jeżeli dane gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły.

Państwa działania będą zależały od tego, czy chcą Państwo dokonać zgłoszenia do szkoły obwodowej, czy też wziąć udział w rekrutacji na wolne miejsca, do gimnazjum innego niż obwodowe (można wybrać maksymalnie 3 szkoły nieobwodowe, a w każdej z wybranych szkół wskazać jeden preferowany oddział). Kolejne kroki będą wskazane w systemie naborowym.

Rekrutacja krok po kroku:

1. 13 kwietnia - godz. 8.00 do 8 maja - godz. 15.00. - logowanie się w systemie obsługującym rekrutację
Aby zalogować się do elektronicznego systemu wspierającego rekrutację, rodzice/opiekunowie prawni powinni odebrać ze szkoły podstawowej, do której obecnie uczęszcza dziecko, wygenerowane przez szkołę hasło dostępu do systemu.
Uwaga:
Jeśli dziecko nie jest uczniem klasy VI żadnej z samorządowych szkół podstawowych
w Płocku, wybierają Państwo opcję „wypełnij nowy wniosek"

2. 13 kwietnia - godz. 8.00 do 8 maja - godz. 15.00 - przyjmowanie zgłoszeń i wniosków przez gimnazja
Wydrukowane i podpisane zgłoszenie lub wniosek należy złożyć odpowiednio w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru.

3. 22 czerwca - godz. 8.00 do 24 czerwca - godz. 16.00 - możliwość dokonania zmiany wyboru preferowanej szkołyW tym celu należy:

  • osobiście wycofać zgłoszenie lub wniosek złożony w szkole do 8 maja (na tej podstawie szkoła odblokuje Państwu możliwość zmiany preferencji w systemie)
  • wypełnić według nowych preferencji
  • wydrukowany dokument dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru w wyżej wymienionym terminie.

4. 26 czerwca godz. 16.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły (informacja dostępna w szkołach i po zalogowaniu w systemie)

5. 29 czerwca - godz. 8.00 do 1 lipca do godz. 15.00 - kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają we właściwych szkołach świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego, potwierdzając tym samym wolę uczęszczania do danej szkoły.

6. 8 lipca - godz. 14.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (informacja dostępna w szkołach i po zalogowaniu w systemie)


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze