Przejdź do treści


Nabór do przedszkoli

Szanowni Państwo Rodzice,

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/18", w terminie od 5 kwietnia 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r., w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Dostępna jest również do pobrania na stronie urzędu.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 20 kwietnia 2017 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System zostanie uruchomiony 20 kwietnia 2017 roku o godz. 9. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Uwaga! W przypadku MP nr 3  „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/18" oraz  formularz ,,Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/18" należy składać w tymczasowych siedzibach ww. placówki, tj.:  w Gimnazjum nr 4 ul. Miodowa 18 i w Gimnazjum nr 5, ul. Król. Jadwigi 4 ;

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/18" będzie dostępny do wypełnienia, po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej Płockiego Portalu Oświatowego w zakładce Rekrutacje - Przedszkola. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg preferencji.

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Pełna oferta każdego przedszkola dostępna będzie na stronie internetowej ppo.zjoplock.pla także na stronie naborowej. Wśród przedszkoli znajduje się również 6 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.


Poniżej zamieszczono ogólne zasady rekrutacji, harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym. Będą one wywieszone również w każdym przedszkolu.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2017/18 prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, zgodnie z określonymi przez Radę Miasta Płocka kryteriami lokalnymi.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych w Płocku, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola.

· Kandydaci w wieku 2,5 lat oraz spoza miasta mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, prowadzonej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, kiedy pozostaną jeszcze wolne miejsca w przedszkolu.

· Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym.

· W każdym przedszkolu obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową.

· Rodzice mają prawo wybrać 3 przedszkola szeregując je według własnych preferencji. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola należy zapoznać się z przedstawioną ofertą. Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.

·  Logowanie do systemu i wypełnianie wniosku będzie możliwe od 20 kwietnia 2017 roku od godz. 9 do 5 maja 2017 roku do godz. 14.

·  Wypełniony elektronicznie i wydrukowany wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu, które na wniosku widnieje jako przedszkole pierwszego wyboru.

·  W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w przedszkolu pierwszego wyboru.

· Przedszkola będą przyjmować wnioski od 20 kwietnia 2017 roku od godz. 9 do 5 maja  2017 roku do godz. 15.

·  Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną udostępnione 19 maja 2017 roku o godz. 11.

· Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola oraz, indywidualnie dla rodzica kandydata, na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie loginu i hasła.

· Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 mają obowiązek złożenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane „Karty potwierdzania woli zapisania dziecka", w terminie od 19 maja 2017 roku od godz. 11 do 24 maja 2017 roku do godz. 15.

· Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdym przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do Prezydenta Miasta Płocka o potwierdzenie tych okoliczności.

·  Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje, zostaną ogłoszone 29 maja 2017 roku o godz. 15.

·  Postępowanie uzupełniające do miejskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę - Miasto Płock na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się 26 czerwca 2017 roku o godz. 9. i będzie trwać do 3 lipca 2017 roku do godz. 15. Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) będzie odbywać się bezpośrednio u dyrektorów przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami. 

· W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podczas rekrutacji, Rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej w danym przedszkolu, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ - MIASTO PŁOCK NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

rozpoczęcie

zakończenie

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą przedszkola i wypełnianie, drukowanie wniosku).

20 kwietnia godz. 9.00

5 maja godz. 14.00

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

20 kwietnia godz. 9.00

5 maja godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną

8 maja godz. 9.00

12 maja godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

19 maja godz.11.00

Potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia - składanie „Kart potwierdzania woli zapisania dziecka".

19 maja godz. 11.00

24 maja godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych lub informacji
o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje

29 maja godz. 15.00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

od 29 maja

 

 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ - MIASTO PŁOCK NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

rozpoczęcie

zakończenie

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) bezpośrednio do dyrektorów przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami.

 

  26 czerwca
        godz. 9.00     

 

3 lipca godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną.

4 lipca godz. 9.00

10 lipca godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

14 lipca godz. 15.00

Potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia - składanie „Kart potwierdzania woli zapisania dziecka".

14 lipca  godz. 15.00

21 lipca godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych.

24 lipca godz. 15.00

Procedura odwoławcza

od  24 lipca

Opublikowanie na stronie internetowej pod adresem: ppp.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje- Przedszkola
wykazu wolnych miejsc.

31 sierpnia


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze