Przejdź do treści


Nabór do szkół podstawowych

Informacja dotycząca naboru do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017.

 Szanowni Państwo Rodzice,  

Nabór do samorządowych szkół podstawowych prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, który zostanie uruchomiony w dniach 19 kwietnia - 6 maja 2016r. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w każdej szkole podstawowej.

Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają najpierw dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania). Po wypełnieniu powyższego i zapisaniu pojawi się komunikat wskazujący, która szkoła jest dla dziecka szkołą obwodową.

Dalsze działania będą zależały od tego, czy chcą Państwo dokonać zgłoszenia do szkoły obwodowej, czy też wziąć udział w rekrutacji na wolne miejsca, do innej niż obwodowa, szkoły podstawowej na terenie Miasta. Kolejne kroki będą wskazane w systemie naborowym.

Pełna oferta każdej ze szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Płock dostępna będzie na stronie naborowej ppo.zjoplock.pl. Wśród szkół podstawowych znajduje się również 6 szkół z oddziałami integracyjnymi, w których uczniowie posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego uczą się razem z pozostałymi uczniami.

Poniżej zamieszczono harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych oraz kryteria naboru dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.   

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Płock jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2016/2017. 

Postępowanie rekrutacyjne

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do szkoły podstawowej (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą szkoły, wypełnianie i drukowanie wniosku).

19.04.2016 r.

od godz. 09.00

06.05.2016 r.

do godz. 15.00

Składanie w szkołach pierwszego wyboru „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa”.

19.04.2016 r.

od godz. 09.00

06.05.2016 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

09.05.2016 r.

do godz. 15.00

11.05.2016 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

16.05.2016 r. godz. 12:00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - składanie „Kart potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej” (pobranych
z systemu) w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

16.05.2016 r.
od godz. 12:00

20.05.2016 r.
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

23.05.2016 r. godz. 12:00


Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym  do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Płock jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2016/2017*.

                                        Postępowanie uzupełniające

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej bezpośrednio do dyrektora szkoły.

 

23.05.2016 r.

od godz. 12:00

 

27.05.2016 r.

do godz.15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

 

 

 

30.05.2016 r.

od godz. 9:00

 

 

02.06.2016 r.

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

         

20.06.2016 r. godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

20.06.2016 r.

od godz. 12.00

 

23.06.2016 r.

do godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

24.06.2016r. godz. 12.00

* Postępowanie uzupełniające odbywa się bezpośrednio w danej szkole.

Uwaga! Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są z urzędu. Rodzice dokonują zgłoszenia w SYSTEMIE NABO w dniach 19.04. – 06.05.2016r.

 Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym dla dzieci spoza obwodu szkoły. 

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

 

Rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej kontynuuje edukację w tej szkole.

 

16

 

Dziecko, które będzie odbierane po zajęciach, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przez dziadków zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.

 

8

 

Dziecko, którego miejscem pracy jednego z rodziców (prawnego opiekuna), jest obwód danej szkoły.

 

4

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności, począwszy od najwyższej liczby uzyskanych punktów. 

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze