Przejdź do treści


Nabór do szkół podstawowych

Informacja dotycząca zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej


Szanowni Państwo Rodzice, 

do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się, na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Dla Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły obwodowej, system informatyczny NABO zostanie uruchomiony w dniach: 2 marca od godz. 9.00 – 29 maja 2020 r. do godz. 15.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.

Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają w zgłoszeniu dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku). Wydrukowane i podpisane zgłoszenie rodzice składają w szkole obwodowej.  Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie (pobrane z systemu naborowego) o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Uwaga! W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników szkół, wypełnione, wydrukowane i podpisane zgłoszenie wraz z oświadczeniem, zalecamy przesłać do szkoły:

 • pocztą elektroniczną jako skan na skrzynkę e-mail szkoły lub,
 • pocztą lub,
 • faksem lub,
 • złożyć osobiście dopiero po otwarciu szkoły dla uczniów.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są z urzędu.

Aktualnie obowiązuje uchwała nr 168/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock oraz określenia ich obwodów. W związku z powstaniem nowych ulic w Płocku na sesji Rady Miasta Płocka w dniu 27 lutego 2020 roku zaplanowano zmianę ww. uchwały.

Na stronie Płockiego Portalu Oświatowego www.ppo.zjoplock.pl w zakładce: Obwody istnieje możliwość, po wpisaniu adresu zamieszkania, sprawdzenia szkoły obwodowej.


Informacja dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych
dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły


Szanowni Państwo Rodzice, 

kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Zatem nabór na wolne miejsca do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły zostanie uruchomiony po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, który zostanie uruchomiony w dniach: 15 czerwca od godz. 9.00 - 17 czerwca 2020 r. do godz. 15.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.

Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: www.ppo.zjoplock.pl w zakładce: Rekrutacje – szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają we wniosku dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku).

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych szkół. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wydrukowany i podpisany wniosek wraz z oświadczeniami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności, począwszy od najwyższej liczby uzyskanych punktów. 

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się określoną liczbę punktów:
 • 1) Rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej kontynuuje edukację w tej szkole – 16 pkt;
 • 2) Dziadkowie, przez których odbierane będzie dziecko po zajęciach, zamieszkują w obwodzie danej szkoły – 8 pkt;
 • 3) Miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się
 • w obwodzie danej szkoły – 4 pkt.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
 • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

Kandydaci do klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia, którzy przejdą pozytywnie sprawdzian predyspozycji wypełniają elektroniczny wniosek do OSM I stopnia w dniach: 15 czerwca od godz. 9.00 - 17 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.

Poniżej zamieszczono harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, który został określony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1244/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku.Informacja dotycząca zgłoszenia dziecka do oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych

Szanowni Państwo,

Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.) zawiesił w okresie od 12 marca do 24 maja br. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, co jest równoznaczne z zamknięciem szkół. Minister Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny zalecają powstrzymanie się od udziału w zgromadzeniach, co łącznie uniemożliwia przeprowadzenie testów sprawnościowych.
Mając powyższe na względzie oraz kierując się troską o zdrowie Kandydatów, uprzejmie informuję, że nie obowiązują terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów sportowych na rok szkolny 2020/2021 w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, określone w załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1243/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku.

O zmianach w harmonogramie ww. postępowania rekrutacyjnego będziemy na bieżąco informować Państwa na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu, Płockim  Portalu Oświatowym http://ppo.zjoplock.pl/ w zakładce Rekrutacje – Szkoły Podstawowe oraz na stronach internetowych szkół.

***

Szanowni Państwo Rodzice,

Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1243/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku określił terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.

do pobrania:  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock na rok szkolny 2020/2021


Informacja dotycząca zgłoszenia dziecka do oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku

Szanowni Państwo Rodzice,

Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1242/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku określił terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników szkół, wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek zalecamy przesłać do szkoły:

 • pocztą elektroniczną jako skan na skrzynkę e-mail szkoły lub,
 • pocztą lub,
 • faksem lub,
 • złożyć osobiście dopiero po otwarciu szkoły dla uczniów.

do pobrania:  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku na rok szkolny 2020/2021.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze