Przejdź do treści


Nabór do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

W dniach 15 – 19 czerwca 2018 r. będzie możliwa zmiana preferencji (kolejność szkół i oddziałów na wniosku o przyjęcie do szkoły) uczniów kandydatów do płockich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Po analizie złożonych już wniosków, niektóre ze szkół biorących udział w tegorocznym naborze elektronicznym, w związku z małą liczbą chętnych do niektórych oddziałów zmodyfikowało swoje oferty (przede wszystkim w zakresie liczby miejsc w oddziałach).

Zmian dokonały:

-Technikum nr 1 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich dla zawodów: technik logistyk i technik hotelarstwa oraz sprzedawca i magazynier - logistyk

Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie dla zawodów: technik informatyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych;

- Technikum nr 3 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Technicznych dla zawodów: technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik mechanik, technik mechatronik oraz mechatronik i mechanik - monter maszyn i urządzeń;

-Technikum nr 4 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości dla zawodów: technik spedytor, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz cukiernik i fryzjer;

-Technikum TEB Edukacja dla zawodów: technik optyk i technik organizacji reklamy;

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły zmodyfikowało rozszerzenia przedmiotowe w klasach I B i I G.

 

Wszyscy gimnazjaliści, którzy powyższe szkoły i oddziały wybrali na I miejscu na swojej liście preferencji, proszeni są o szczegółowe zapoznanie się ze zmodyfikowanymi ofertami i we wskazanym terminie ewentualne dokonanie zmian. W tym celu należy udać się do szkoły tzw. pierwszego wyboru, wycofać złożony wniosek, przygotować nowy z nową listą preferencji, podpisać i złożyć w wybranej szkole.


Rekrutacja do klas I szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w Płocku, na rok szkolny 2018/2019, rozpocznie się 10 maja 2018 r. o godz. 10.00 i będzie wspierana przez system elektroniczny.

Gimnazjaliści – kandydaci uczęszczający do  gimnazjów lub klas dotychczasowych gimnazjów w szkołach podstawowych, będą posługiwać się indywidualnymi kontami naborowymi, dostępnymi poprzez: http://ppo.zjoplock.pl lub https://ponadgimnazjalne-plock.nabory.pl.

Uczniowie z płockich szkół samorządowych, otrzymają loginy do swoich kontw macierzystych szkołach 9 maja 2018 r. Pozostali, także spoza Płocka, zakładają  konta samodzielnie od 10 maja 2018 r.

W rekrutacji elektronicznej weźmie udział 26 płockich szkół:
  • 10 techników
  • 7 branżowych szkół I stopnia
  • 8 liceów ogólnokształcących
  • 1 liceum plastyczne


Ich aktualne oferty znajdą się na głównej stronie naborowej i będą dostępne w zakładce „Oferty placówek”.

 

Harmonogram rekrutacji zasadniczej
do klas I płockich liceów ogólnokształcących, techników 
i  szkół branżowych I stopnia
na rok szkolny 2018/19

1. Rejestracja gimnazjalistów - kandydatów w elektronicznym systemie NABO - 10 maja 2018 r. (od godz. 10.00) – 18 maja 2018 r. (do godz. 15.00)

2. Wybieranie preferencji i składanie podań w szkołach pierwszego wyboru przez wszystkich gimnazjalistów – kandydatów - do liceów, techników i branżowych szkół I stopnia - 10 maja 2018 r. (od godz. 10.00) – 18 maja 2018 r. (do godz. 15.00)

3. W przypadku wyboru przez kandydata kształcenia w danym zawodzie, pobieranie ze szkół pierwszego wyboru prowadzących kształcenie zawodowe, skierowań na badania lekarskie - 10 maja 2018 r. (od godz. 10.00) – 18 maja 2018 r. (do godz. 15.00)

4. Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego - 21 - 30 maja 2018 r., szczegółowe informacje w ofertach szkół

5. Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania - 25 maja 2018 r. godz. 15.00

6. Ewentualna zmiana preferencji kandydatów - 15 czerwca 2018 r. (od godz. 10.00) – 19 czerwca 2018 r. (do godz. 16.00)

7. Wprowadzenie  do systemu - przez kandydatów - danych o osiągnięciach (oceny, wyniki egzaminów, inne sukcesy) - 20 czerwca 2018 r. (od godz. 10.00) – 27 czerwca 2018 r. (do godz. 16.00)

8. Dostarczanie przez kandydatów kopii dokumentów do szkół pierwszego wyboru - 22 czerwca 2018 r. (od godz. 12.00) – 27 czerwca 2018 r. (do godz. 16.00)

9.Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych do przyjęcia - 6 lipca 2018 r. godz. 12.00

10. Pobieranie ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie, przez  kandydatów dla których wybór kształcenia w zawodzie nie był pierwszą preferencją - 6 lipca 2018 r. (od godz. 12.00) – 9 lipca 2018 r. (do godz. 16.00)

11. Składanie przez gimnazjalistów – kandydatów oryginałów dokumentów (także zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu) - 6 lipca 2018 r. (od godz. 12.00) – 12 lipca 2018 r. (do godz. 10.00)

12. Ogłoszenie list przyjętych do szkół - 12 lipca 2018 r. godz. 16.00

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej
do klas I płockich liceów ogólnokształcących, techników
 i szkół branżowych I stopnia
na rok szkolny 2018/19

- prowadzonej przez szkoły, które po zakończeniu rekrutacji zasadniczej  posiadają wolne miejsca w przygotowanych oddziałach - 13 lipca – 31 sierpnia 2018 r.

1. Składanie przez gimnazjalistów – kandydatów, w wybranych szkołach, podań wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - 13 lipca 2018 r. (od godz. 8.00) – 16 lipca 2018 r. (do godz.16.00)

2. Pobieranie ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, skierowań na badania lekarskie, przez kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie w terminie składania wniosku o przyjęcie do szkoły,  tj. 13-16 lipca 2018 r.

3. Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego, którzy nie przystępowali do prób w terminie majowym - 20 – 23 sierpnia 2018 r., szczegóły w ofertach szkół

4. Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania, którzy nie przystępowali do sprawdzianu w terminie majowym - 20 – 23 sierpnia 2018 r., szczegóły w ofertach szkół

5. Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych do przyjęcia - 29 sierpnia 2018 r. godz. 12.00

6. Składanie przez  gimnazjalistów – kandydatów oryginałów dokumentów (także zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu) - 29 sierpnia 2018 r. (od godz. 12.00) – 30 sierpnia 2018 r. (do godz. 16.00)

8. Ogłoszenie  list przyjętych do szkół - 31 sierpnia 2018 r. godz. 12.00 .


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze