Przejdź do treści


Nieruchomości niezamieszkałe

Gmina-Miasto Płock, w ramach obecnie rozstrzygniętego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości położonych na terenie Płocka, odbiera z nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne:

- odpady zmieszane (pozostałości po segregacji u źródła),
- odpady selektywnie zebrane (metal, papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe),
- odpady biodegradowalne (kuchenne).

Nie będą odbierane odpady powstające w ramach prowadzonej działalności.
Odpady zielone (trawa, liście, gałęzie) nie są odbierane w ramach rozstrzygniętego przetargu. Ich odbiór realizowany jest na zasadach usługi dodatkowej. Więcej informacji w zakładce "Usługi Dodatkowe".

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze