Przejdź do treści


Ochrona środowiska

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
NA DOFINANSOWANIE WYMIANY SYSTEMÓW OGRZEWANIA WĘGLOWEGO
NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA
w 2020 roku


1. Termin składania wniosków: od dnia 01.06.2020 r. do 30.09.2020 r.
2. Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie określonym w pkt. 1 w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 6 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka Wydział Kształtowania  Środowiska Stary Rynek 1, 09-400 Płock.
3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do wpływu do Urzędu Miasta Płocka.
4. Wniosek wraz z wykazem załączników stanowi załącznik do: Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 437/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 357/XX/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie w określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę  ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła – do pobrania na stronie www.plock.eu w zakładce MIASTO, pod zakładce Ochrona Środowiska i należy złożyć do urny (wejście od ul. Zduńskiej).


Dotacja będzie udzielana do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2020 roku.

Zgodnie z § 8 w/w uchwały w przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

Dokumenty do pobrania:
1. WZÓR - WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Płock na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła.


Terminy polowań zbiorowych

Obwieszczenie z dnia 8 października 2019 r. Prezydenta Miasta Płocka O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH I MIEJSCU PRZECHOWYWANIA KSIĄŻKI EWIDENCJI POLOWAŃ INDYWIDUALNYCH


Inwentaryzacja stanowisk występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Płocka


Urząd Miasta Płocka zwraca się z prośbą do mieszkańców Miasta Płocka, którzy zauważą występowanie barszczu Sosnowskiego o zgłoszenie tego faktu do urzędu.

Zgłoszenia można dokonać wypełnieniając formularz „Zgłoszenie występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Płock” i przekazanie go do siedziby Urzędu Miasta Płocka osobiście do Biura Obsługi Klienta lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Płocka
Wydział Kształtowania Środowiska
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock


Zgłoszenia przyjmowane są przez cały sezon wegetacyjny.

Zebrane informacje będą wykorzystane do oszacowania skali problemu w Gminie Miasto Płock, a następnie uaktualnienia programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na lata następne.

Więcej informacji można uzyskać u Ogrodnika Miasta Płocka, pani Justyny Smolińskiej pod numerem telefonu: 24 367 15 12.

Informacje o inwazyjnych gatunkach roślin można znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.


Wydział Kształtowania Środowiska informuje, że Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw jest to tzw. uchwała antysmogową dla Mazowsza. Wskazuje ona, jakie piece i opał będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone.

Podjęta uchwała antysmogowa ogranicza m.in. używanie pieców, kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu (Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. tzw. EKOPROJEKT). Są to normy jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej. Zawierają one minimalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. kominków). Wszystko po to, aby zmniejszyć zużycie paliwa i zredukować zanieczyszczenia emitowane przez przestarzałe urządzenia.  Uchwała zakazuje także palenia kiepskiej jakości opałem.

Uchwała antysmogowa wprowadza ograniczenia i zakazy, co do używanych urządzeń i paliw:

  • od dnia wejścia w życie uchwały tj. 11.11.2017 r. wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu ;
  • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);
  • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;
  • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;
  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.


Uchwała antysmogowa przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. Kontrolę w tym zakresie mogą przeprowadzać Prezydent Miasta Płocka, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Płocka i Straży Miejskiej oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a naruszający te przepisy muszą liczyć się z mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.  Na żądanie kontrolującego każdy użytkownik kotła, pieca lub kominka, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez niego urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Dokumentem takim może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna lub inny dokument. Wymóg ten dotyczy także stosowanego paliwa. Aby potwierdzić jego jakość użytkownik instalacji powinien posiadać odpowiedni dokument, np. fakturę zakupu paliwa lub świadectwo jakości. Dostawca węgla powinien na żądanie klienta przekazać mu świadectwo jakości, a klient ma prawo do informacji o sprzedawanym towarze, tj. o jego cenie, pochodzeniu czy parametrach i składzie.

Z treścią uchwały można się zapoznać na stronie Urzędu Marszałkowskiego w zakładce samorząd – uchwały sejmiku.


Pozwolenia zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane dla instalacji EXDROB S.A. ul. Bielska 57 - do pobrania


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze