Przejdź do treści


Ochrona środowiska

Wydział Kształtowania Środowiska informuje, że istnieje możliwość otrzymania dotacji na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła. 

Zainteresowani mieszkańcy na bieżąco, począwszy od stycznia br. składają do Biura Obsługi Klienta na stanowisko nr 6 wypełnione wnioski. Tym samym osoby, które dotychczas złożyły wnioski (według kolejności ich wpływu do Urzędu) znalazły się na liście osób wnioskujących o  udzielenie dotacji na wymianę  systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2017 roku.


Jednocześnie informuję, że warunkiem uzyskania dotacji jest:
1. złożenie wniosku o udzielenie dotacji (stanowiący załącznik do „Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła” stanowiący załącznik do Uchwały  Nr 437/XXV2016 Rady Miasta Płocka  z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła) – WNIOSEK (do pobrania),
2. podpisanie umowy o udzielenie dotacji,
3. zakończenie prac związanych ze zmianą ogrzewania,
4. złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami tj.:
  • wystawione na Dotowanego oryginały faktur VAT/rachunków potwierdzające poniesione wydatki oraz zawierające opis potwierdzający wykonanie zadania w terminie, wskazanym w umowie, 
  • protokół odbioru technicznego instalacji podpisany przez uprawnioną osobę/ podmiot lub umowę na dostawę nośnika energii;
  • końcową pozytywną opinię kominiarską (dot. przyłączy gazowych);
  • Certyfikat lub aprobatę techniczną, potwierdzające zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi normami.

Dotacja będzie udzielana do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku kalendarzowym.

Zgodnie z § 8 w/w uchwały w przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. 


Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 24 367 55 55. 

Prezydent Miasta Płocka zaprasza mieszkańców Płocka do udziału w akcji „Drzewa Młodych Płocczan” 

Jej głównym celem jest upamiętnienie narodzin najmłodszych mieszkańców Płocka, poprzez udział uczestnika akcji w sadzeniu drzewa na terenie wybranego przez siebie osiedla. Dodatkową formą upamiętnienia narodzin dziecka jest możliwość umieszczenia (poprzez wbicie w ziemię przed drzewem) tabliczki, z wpisaną przez uczestnika akcji treścią np. datą narodzin dziecka, imieniem, nazwiskiem itp. 

Do akcji może przystąpić każdy pełnoletni mieszkaniec miasta Płocka, który pragnie upamiętnić narodziny dziecka urodzonego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 1 czerwca 2017 roku (dla każdego dziecka można posadzić 1 drzewo). Uczestnikiem akcji może być jedynie mieszkaniec miasta Płocka zameldowany w Płocku, co będzie weryfikowane przez Organizatora w Ewidencji Ludności. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny, a zakupu drzew i pamiątkowych tabliczek dokona Gmina.

Aby wziąć udział w akcji „Drzewa Młodych Płocczan” należy wypełnić poniższy formularz, który zostanie uruchomiony w dniu 1 czerwca 2017 roku. Termin naboru zostanie zakończony po wyczerpaniu puli drzew przewidzianych do posadzenia w danej edycji, przez wyłączenie formularza zgłoszeniowego. W ramach pierwszego naboru zaplanowane jest posadzenie                 146 szt. drzew.

Pierwsze sadzenie drzew zaplanowane jest jesienią 2017 roku i odbywać się będzie raz w roku na przełomie września i października. Nasadzenia realizowane będą według planu opracowanego przez Zespół Zieleni Miejskiej i Ochrony Przyrody w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka. Mieszkańcy będą mieli możliwość wyboru osiedla, na którym sadzone będzie drzewo upamiętniające narodziny dziecka, tak aby były możliwie blisko miejsca zamieszkania uczestnika akcji. W pierwszej edycji akcji do wyboru są 4 lokalizacje na osiedlach: Góry, Skarpa oraz Miodowa, Międzytorze, Zielony Jar oraz Podolszyce.                    

W kolejnych edycjach nasadzenia realizowane będą w miarę możliwości na kolejnych osiedlach.

Zapraszamy do wypełnienia formularza oraz zapoznania się z regulaminem akcji.

Formularz zgłoszeniowy akcji „Drzewa Młodych Płocczan”

Regulamin akcji „Drzewa Młodych Płocczan” - do pobrania

Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail dedykowany akcji: drzewamlodych@plock.eu

 


Pozwolenia zintegrowane dla instalacji zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - do pobrania


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze