Przejdź do treści


Odpady komunalne

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta Płocka PKO BP S.A. o numerze 84 1020 3974 0000 5302 0248 5043
w  terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Płocka zmieniły się kompetencje poszczególnych Wydziałów związanych z obsługą gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydział Kształtowania Środowiska Oddział Gospodarowania Odpadami przyjmuje zgłoszenia o występujących nieprawidłowościach w realizowaniu usług odbioru odpadów w ramach rozstrzygniętego przetargu, np.: przepełnione pojemniki, brak odbioru w wyznaczonym terminie, chęć wymiany pojemnika na większy (wiąże się ze złożeniem nowej deklaracji).
Osoby opiekujące się poszczególnymi sektorami (wykaz ulic należących do danego sektora w zakładce "Wykaz ulic w podziale na sektory"):
Sektor I - tel. 24-367-17-96,
Sektor II - tel. 24-367-16-12,
Sektor III - tel. 24-367-16-12,
Sektor IV - tel. 24-367-17-96.

Informacji dotyczących płatności, składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwrotów nadpłaconych należności udziela Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Podatków i Opłat
Referat Opłat:
Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gosp. odpadami komunalnymi tel. 24-367-08-20 , 24-367-08-25
Zwroty nadpłaconych należności tel. 24-367-08-14 , 24-367-08-15
Informacja dot. płatności za odpady komunalne tel. 24-367-08-15,  24-367-08-14, 24-367-08-13, 24-367-08-12

W związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie 1 lutego 2015 r. zmienia się sposób składania deklaracji przez właścicieli mieszkań (wykupionych z prawem do gruntu) znajdujących się w zasobach spółdzielni lub wspólnot, którzy do tej pory składali deklaracje osobiście w Urzędzie Miasta.

Ulotka dla właścicieli wykupionych lokali.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne („nieruchomości niezamieszkałe"), zostaną objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami z dniem 1 lipca 2015 r. W związku z powyższym są oni zobowiązani do złożenia deklaracji do Prezydenta Miasta Płocka, określającej ilość pojemników, stawkę i częstotliwość opróżnień. Więcej informacji TUTAJ

Jednocześnie informujemy, że treść uchwał podjętych w dniu 27 stycznia i 31 marca 2015 r. na IV i VI Sesji Rady Miasta Płocka i dotyczących systemu gospodarowania odpadami znajduje się na stronie bip.ump.pl.

WAŻNE!!! - uchwały podjęte na Sesji marcowej wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (o ile treść uchwały nie stanowi inaczej). Po tym czasie będą również dostępne na stronie plock.eu/odpady komunalne.

Stawki za pojemnik:

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) 25 zł - za pojemnik 120 l,

b) 32 zł - za pojemnik 240 l,

c) 68 zł - za pojemnik 770 l,

d) 82 zł - za pojemnik  1100 l,

e) 203 zł - za kontener 4 m³,

f) 333 zł - za kontener 7 m³,

g) 460 zł - za kontener 10 m³,

h) 115 zł - za każdy pojemnik podziemny, bez względu na jego pojemność

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

*W przypadku zadeklarowania odpadów segregowanych prosimy o określenie konkretnej frakcji odpadów. Np. W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wybrano:
- 2 pojemniki - po 120l
- 1 pojemnik 240l
Prosimy o wskazanie przeznaczenia wybranego pojemnika np.
- 1 pojemnik 120l - papier
- 1 pojemnik 120l - szkło
- 1 pojemnik 240l - zmienne (pozostałości po segregacji)

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) 36 zł - za pojemnik 120 l,

b) 47 zł - za pojemnik 240 l,

c) 98 zł - za pojemnik 770 l,

d) 119 zł - za pojemnik  1100 l,

e) 294 zł - za kontener 4 m³,

f) 483 zł - za kontener 7 m³,

g) 667 zł - za kontener 10 m³,

h) 167 zł - za każdy pojemnik podziemny, bez względu na jego pojemność,

jeżeli odpady nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze