Przejdź do treści


Odpady komunalne

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta Płocka PKO BP S.A. o numerze 84 1020 3974 0000 5302 0248 5043
w  terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 


W związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie 1 lutego 2015 r. zmienia się sposób składania deklaracji przez właścicieli mieszkań (wykupionych z prawem do gruntu) znajdujących się w zasobach spółdzielni lub wspólnot, którzy do tej pory składali deklaracje osobiście w Urzędzie Miasta.

Ulotka dla właścicieli wykupionych lokali.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne („nieruchomości niezamieszkałe"), zostaną objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami z dniem 1 lipca 2015 r. W związku z powyższym są oni zobowiązani do złożenia deklaracji do Prezydenta Miasta Płocka, określającej ilość pojemników, stawkę i częstotliwość opróżnień. Więcej informacji TUTAJ

Jednocześnie informujemy, że treść uchwał podjętych w dniu 27 stycznia i 31 marca 2015 r. na IV i VI Sesji Rady Miasta Płocka i dotyczących systemu gospodarowania odpadami znajduje się na stronie bip.ump.pl.

WAŻNE!!! - uchwały podjęte na Sesji marcowej wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (o ile treść uchwały nie stanowi inaczej). Po tym czasie będą również dostępne na stronie plock.eu/odpady komunalne.

Ankieta Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

W związku z rozpoczęciem prac mających na celu przygotowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 - 2027 Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwrócił się z prośbą do gmin o umożliwienie mieszkańcom wyrażenie swojej opinii m. in. o działającym w gminie systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Osoby zainteresowane wypełnieniem ankiety mogą pobrać ją TUTAJ i wysłać na adres wpgo@mazovia.pl. Ankieta jest dobrowolna.

Stawki za pojemnik:

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) 25 zł - za pojemnik 120 l,

b) 32 zł - za pojemnik 240 l,

c) 68 zł - za pojemnik 770 l,

d) 82 zł - za pojemnik  1100 l,

e) 203 zł - za kontener 4 m³,

f) 333 zł - za kontener 7 m³,

g) 460 zł - za kontener 10 m³,

h) 115 zł - za każdy pojemnik podziemny, bez względu na jego pojemność

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

*W przypadku zadeklarowania odpadów segregowanych prosimy o określenie konkretnej frakcji odpadów. Np. W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wybrano:
- 2 pojemniki - po 120l
- 1 pojemnik 240l
Prosimy o wskazanie przeznaczenia wybranego pojemnika np.
- 1 pojemnik 120l - papier
- 1 pojemnik 120l - szkło
- 1 pojemnik 240l - zmienne (pozostałości po segregacji)

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) 36 zł - za pojemnik 120 l,

b) 47 zł - za pojemnik 240 l,

c) 98 zł - za pojemnik 770 l,

d) 119 zł - za pojemnik  1100 l,

e) 294 zł - za kontener 4 m³,

f) 483 zł - za kontener 7 m³,

g) 667 zł - za kontener 10 m³,

h) 167 zł - za każdy pojemnik podziemny, bez względu na jego pojemność,

jeżeli odpady nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze