Przejdź do treści


Płocki Model Współpracy

Płocki Model Współpracy
Prezentujemy projekt Płockiego Modelu Współpracy wypracowanego w ramach projektu „Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych”
Dla osiągnięcia celów założonych w projekcie, w PŁOCKIM MODELU WSPÓŁPRACY zostało zaimplementowanych 6 obszarów z „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy” zrealizowanym w ramach Poddziałania 5.4.1 PO KL.
1. Konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć w zakresie tworzenia polityk
2. Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów
3. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych
4. Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych
5. System wsparcia inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych
6. Wspieranie procesów integracji sektora płockich organizacji pozarządowych

Płocki Model Współpracy
Załącznik Nr 1 do PMW
Załącznik Nr 2 do PMW

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze