Przejdź do treści


Po lekcjach... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych

Człowiek najlepsza inwestycja


Tytuł projektu: „Po lekcjach... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych”
Beneficjent: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum nr 5 w Płocku
Całkowity koszt projektu: 582.150,00 PLN
Okres realizacji: 01.10.2011 – 31.08.2013
Wkład własny Gminy Miasto Płock wynosi 3%.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych .
 
CEL GŁÓWNY PROJEKTU: PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ G5 POPRZEZ WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH 200 UCZNIÓW W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH. OKRES REALIZACJI PROJEKTU 2011-2013.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych poprzez przeprowadzenie zajęć wyrównawczych: fizyczno - chemicznych, biotechnologicznych, historyczno - informatycznych, informatycznych., matematycznych, zorganizowanie Szkolnego Festiwalu Nauki. 
2. zwiększenie świadomości ekspresji kulturalnej poprzez działania Klubu Miłośników Muzyki i Filmu, wystawy, plenery, badania.
3. zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły poprzez kompleksowe wdrożenie różnorodnych form wsparcia w ramach projektu.
4. zwiększenie dostępu do zaplanowanych form wsparcia w szczególności dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie mający problemy w nauce, uzdolnieni, niepełnosprawni).
5. wzrost świadomości roli kształcenia oraz zapobieganie przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty poprzez wdrożenie programów z zakresu doradztwa zawodowego i opieki psychologicznej dla uczniów wykazujących problemy w nauce i zagrożonych uzależnieniami.
6. wykorzystywanie kreatywności beneficjentów ostatecznych i prowadzących zajęcia w zakresie propagowania innowacyjnych metod uczenia się i nauczania.
 
Zarówno dziewczęta jak i chłopcy otrzymają wiedzę i umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu, niezależenie od stereotypów płci, będą wspierani(e) w dokonywaniu niezależnych decyzji. Będą kształtowane partnerskie relacje między płciami oparte o wzajemny szacunek, równe prawa i obowiązki, wolność od przemocy.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze