Przejdź do treści


Pomoc świadczona przez MOPS

Informacja na temat pomocyświadczonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku dla mieszkańców Płocka

 

Osoba będąca w trudnej sytuacji życiowej i materialnej może uzyskać świadczenia z pomocy społecznej.

Pomoc udzielana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)

Rodzaje świadczeń:

 1. zasiłki pieniężne: stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne;

 2. pomoc w naturze: np. obiady dla dzieci w szkołach, obiady dla dorosłych i dzieci w barach;

 3. poradnictwo specjalistyczne oraz interwencja kryzysowa;

 4. usługi opiekuńcze nad chorym w domu, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 5. umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej;

 6. pobyt dzienny w Środowiskowym Domu Samopomocy;

 7. umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

 8. uczestnictwo w zajęciach w świetlicy środowiskowej;

 9. pomoc rodzinom zastępczym;

 10. usamodzielnienie i pomoc w integracji ze środowiskiem wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, schronisk dla nieletnich, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

 11. pomoc w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym;

 12. pomoc osobom bezdomnym;

 13. praca socjalna.

 

W celu uzyskania pomocy oraz szczegółowych informacji dotyczących zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej należy skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku, ul. Wolskiego 4, parter – sekretariat, pok. 25 lub telefonicznie: 24 364 02 10, 24 364 02 22, fax. 24 364 02 13.

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30 – 15.30, czwartek w godz. 8.30 – 17.30, piątek w godz. 8.30 – 15.30.

Większość spraw związanych z ubieganiem się o pomoc finansową załatwia się przez pracowników socjalnych w poszczególnych Zespołach Pracy Socjalnej.

Osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy społecznej (z wyłączeniem skierowania do domu pomocy społecznej, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych) powinna nawiązać kontakt z pracownikiem socjalnym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby (rodziny) potrzebującej pomocy.

 

Adresy Zespołów Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku:

 

Zespół Pracy Socjalnej Nr 1

Zasięg działania (wykaz ulic):

http://www.biuletyn.abip.pl/mopsplock/index.php?komunikat=7261&parent=7261

Siedziba: ul. Piekarska 16

Kierownik: Grażyna Syska, tel. 24 364 02 97

 

Zespół Pracy Socjalnej Nr 2

Zasięg działania (wykaz ulic):

http://www.biuletyn.abip.pl/mopsplock/index.php?komunikat=7263&parent=7263

Siedziba: ul. Z. Wolskiego 4

Kierownik: Izabela Kowalska, tel. 24 364 02 35

 

Zespół Pracy Socjalnej Nr 3

Zasięg działania (wykaz ulic):

http://www.biuletyn.abip.pl/mopsplock/index.php?komunikat=7264&parent=7264

Siedziba: ul. Z. Padlewskiego 5

Kierownik: Maria Góra, tel. 24 364 02 80

 

Zespół Pracy Socjalnej Nr 4

Zasięg działania (wykaz ulic):

http://www.biuletyn.abip.pl/mopsplock/index.php?komunikat=7265&parent=7265

Siedziba: ul. Z. Wolskiego 4

Kierownik: Barbara Nyckowska, tel. 24 364 02 74

 

W przypadku otrzymania odmowy świadczenia z pomocy społecznej lub w przypadku otrzymania pomocy w niezadowalającej wysokości służy odwołanie od decyzji. Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, ul. Wolskiego 4, parter, pok. 25, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji administracyjnej.

 

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku realizuje zadania z zakresu:

 • rehabilitacji społecznej (dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych; zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych; rehabilitacja dzieci i młodzieży).


 • Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej

  Siedziba: ul. Wolskiego 4

  Kierownik: Monika Wierkiewicz, tel. 24 364 02 60

   

 • orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności


 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  Siedziba: ul. Wolskiego 4

  Przewodnicząca: Adrianna Lipińska-Białaszek, tel. 24 364 02 57

   

 • świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego


 • Dział Świadczeń Rodzinnych

  Siedziba: pl. gen. J. Dąbrowskiego 1

  Kierownik: Eliza Dygas, tel. 24 364 03 70

   

 • dodatków mieszkaniowych i energetycznych


 • Dział Dodatków Mieszkaniowych

  Siedziba: pl. Dąbrowskiego 4

  p.o. Kierownika: Małgorzata Ryncarz, tel. 24 367 16 70

 • coachingu

 • Sesje coachingowe prowadzą:

  Małgorzata Ryncarz, tel. 24 364 02 28

  Sylwia Kuczmarska, tel. 24 364 02 63

  Monika Wierkiewicz, tel. 24 364 70 90

Więcej informacji dotyczących form pomocy społecznej znajduje się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku: www.mopsplock.eu


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze