Przejdź do treści


Pośrednik, doradca – profesjonalnym pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,

Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz  aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

 

Miejski Urząd Pracy w Płocku od 01 marca 2009 roku do 31 grudnia 2010 rokurealizował projekt konkursowy „Pośrednik, doradca – profesjonalnym pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku”

 

Całkowita wartość projektu wyniosła - 1 089 496,00 PLN

  • kwota dofinansowania z EFS - 926 071,60 PLN
  • wkład własny w wysokości 15% wartości projektu stanowił - 163 424,40 PLN,
został pokryty z budżetu Miasta Płocka. Celem głównym projektu było wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych. Współfinansowanie zatrudnienia 20 pracowników na w/w stanowiskach było wsparciem instytucjonalnym MUP w Płocku. Zatrudnione osoby tj: 12 pośredników pracy stażystówi 8 doradców zawodowych stażystów, podejmowały działania, które przyczyniały się do łagodzenia skutków bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji narynku pracy. Projekt umożliwił zwiększenie liczby pracowników wiodących komórek, co wpłynęłona sprawniejszą obsługę, znacznie zwiększyło dostęp osób bezrobotnych do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, a tym samym pozwoliło na wcześniejszą identyfikację potrzeb osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zwiększenie liczby zatrudnionych pośredników i doradców umożliwiło podniesienie efektywności i jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze