Przejdź do treści


Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock

„Fundusze Europejskie- dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”
Projekt współfinasowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
Tytuł projektu: „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock.”
Beneficjent: Gmina-Miasto Płock
Całkowita wartość projektu: 1 500 000,00 PLN
Koszty kwalifikowalne: 599 900,00 PLN
Kwota dofinansowania: 509 915,00 PLN  
Wkład własny Gminy-Miasto Płock: 990 085,00 PLN
Termin realizacji projektu: od 20.06.2011 r. do 31.12.2014 r. 
 
 
Głównym celem projektu jest wzmocnienie i ułatwienie dostępu inwestorów do nowych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy - Miasto Płock w okresie od 2014 r do 2019 r w zakresie przygotowania atrakcyjnych terenów pod nowe inwestycje – trzech odrębnych obszarów o łącznej powierzchni 523,91 ha.
Wymieniony cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:
1. Wzrost atrakcyjności trzech terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock poprzez wykonanie opracowań studyjnych, koncepcji, dokumentacji dla potrzeb przygotowania nowych inwestycji 
2. Wzrost liczby przedsiębiorstw (minimum o trzy przedsiębiorstwa), które ulokowały swoje inwestycje w Gminie - Miasto Płock poprzez opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla nowych inwestycji i promocji nowych terenów inwestycyjnych Miasta Płocka
 
Projekt obejmuje trzy niezależne tereny inwestycyjne zlokalizowane w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock:
1. obszar nadbrzeżny rzeki Wisły na odcinku od Jaru Brzeźnicy do terenów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego,
2. obszar lotniska cywilnego w Płocku i terenów przyległych,
3. obszar Jaru Brzeźnicy. 
 
W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań:
  • wykonanie opracowań dotyczących koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocenę stanu infrastruktury technicznej, analizę kosztową uzbrojenia
Wnioskodawca przewiduje opracowanie koncepcji zawierającej min. diagnozę stanu istniejącego, propozycję rozwiązań urbanistyczno–funkcjonalnych, propozycję działań wraz z harmonogramem ich realizacji, wskaźnikowe zestawienie kosztów.
  • opracowanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych
Wnioskodawca przewiduje opracowanie studium wykonalności pre-feasibility study, które jest niezbędne podczas fazy identyfikowania projektu, definiuje wszystkie potencjalne problemy, ocenia alternatywne rozwiązania. Celem studium jest udzielenie inwestorowi odpowiedzi inwestorowi na pytania dotyczące: wykonalności projektu tzn. czy istniejące ograniczenia natury finansowej, technicznej, organizacyjnej lub prawnej pozwalają na realizację projektu, trwałości projektu tzn. czy przychody z prowadzonej działalności pozwolą na pokrycie kosztów eksploatacyjnych i wypracowanie odpowiedniego zysku, racjonalności finansowej projektu dla inwestora tzn. czy wartość dodana powstająca w wyniku jego realizacji jest dla inwestora satysfakcjonująca. W ramach takiego wstępnego studium zostanie dokonana wstępna ocena alternatywnych wariantów realizacji projektu w zakresie nakładów inwestycyjnych, kosztów eksploatacji, lokalizacji projektu, sposobu oddziaływania na środowisko naturalne, strony technicznej projektu, dostępności wymaganych zasobów.
  • opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla danych lokalizacji
Wnioskodawca przewiduje opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym rozumianym jako ogół warunków sprzyjających inwestowaniu na danym obszarze, obejmującym szereg czynników branych pod uwagę przez krajowych i zagranicznych inwestorów, zarówno w momencie projektowania i rozpoczęcia inwestycji jak i w trakcie prowadzenia działalności. Klimat inwestycyjny skupia się nie tylko na kwestii przyciągania inwestycji lecz także związany jest z ich utrzymaniem oraz generalnie pozytywnymi doświadczeniami zebranymi w toku prowadzenia działalności. Na klimat inwestycyjny składa się ogół warunków charakteryzujących dany obszar z punktu widzenia inwestora i obejmuje klimat ekonomiczny (obecną i przyszłą sytuację gospodarczą w kraju lub na terenie goszczącym inwestora oraz stan infrastruktury), klimat społeczny (sytuację na rynku pracy oraz wszystkich uwarunkowań społeczno –kulturowych określających jakość siły roboczej), klimat administracyjny (stopień oddziaływania czynników rządowych takich jak: polityka podatkowa, regulacje prawne na prowadzenie działalności gospodarczej), klimat polityczny (postawa przedstawicieli władz wobec napływu zewnętrznych inwestycji, porozumienia o wzajemnej ochronie inwestycji między krajami oraz przywileje przyznane inwestorom zagranicznym).
  • analizy formalno – prawne nieruchomości
Wnioskodawca przewiduje wykonanie opracowania w zakresie analizy formalno–prawnej nieruchomości wchodzących w skład nowych terenów inwestycyjnych. Opracowanie ma na celu weryfikację stanu faktycznego i prawnego, wyjaśnianie i regulowanie stanu formalno-prawnego nieruchomości, analizy i oceny nieruchomości pod kątem lokalizacji, przeznaczenia, zmian dochodowości w czasie, możliwości ich wykorzystania na cele inwestycyjne.
  • projekty doradczo - promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danych lokalizacji oraz opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym
Wnioskodawca przewiduje realizację trzech kampanii informacyjnych promujących opisywane tereny inwestycyjne. Celem tych działań będzie opracowanie i realizacja narzędzi marketingowych, które pozwolą na osiągnięcie założonego w projekcie rezultatu tj. pozyskania co najmniej trzech inwestorów, którzy ulokują swoje inwestycje na przedmiotowych terenach.
 
Spodziewane efekty projektu: 
W wyniku realizacji zaplanowanych działań trzy tereny inwestycyjne o powierzchni 523,91ha zostaną przygotowane dla lokalizacji nowych inwestycji przy wsparciu programu.
Wskazane trzy tereny inwestycyjne na przeważającym obszarze stanowią własność wnioskodawcy, Gminy- Miasto Płock. Wnioskodawca przewiduje, iż na przygotowanym w ramach projektu obszarze w terminie do 5 lat od zakończenia projektu ulokuje swoje inwestycje co najmniej 3 przedsiębiorców.
 
Dotacja udzielana jest  tylko w odniesieniu do terenów Gminy – Miasto Płock.
Wysokość dotacji uzależniona jest od udziału w ogólnej powierzchni trzech terenów inwestycyjnych gruntów będących własnością Gminy i  pozostających w zarządzie Gminy (grunty Skarbu Państwa, którymi zarządza Prezydent Miasta).
Pozostałe koszty niezbędne dla opracowania wymienionych dokumentów stanowią koszty niekwalifikowalne do poniesienia przez Wnioskodawcę.
 
Informacji na temat realizowanego projektu udzielają pracownicy Urzędu Miasta Płocka członkowie zespołu zadaniowego powołanego do realizacji projektu: tel. (24) 367 17 24, (24) 367 14 49
 
Oficjalne strony Unii Europejskiej oraz strony poświęcone PO IG:

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze