Przejdź do treści


Regulamin programu

Regulamin Płockiej Karty Familijnej 3+

 

§ 1.

 

 1. 1. Karta Familijna 3+ (dalej Karta) wydawana jest w ramach Programu „Płocka Karta Familijna 3+”, który jest adresowany do rodzin wielodzietnych a jego istotą jest promocja dużej rodziny oraz działania na rzecz wzmacniania jej kondycji.

 2. 2. Karta wydawana jest w celu:

  1. a) promowania modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku;

  2. b) umacniania oraz wspierania rodziny wielodzietnej;

  3. c) zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

 3. 3. Realizacja programu pozwoli na aktywizację rodzin wielodzietnych w zakresie wspólnego spędzania wolnego czasu oraz pełniejszego korzystania z propozycji placówek kultury i rekreacji.

 

§ 2.

 

 1. 1. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym (bez względu na dochody) mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.

 2. 2. Karta przysługuje również rodzinom zastępczym, u których pod opieką przebywa troje lub więcej dzieci łącznie oraz podopiecznym Rodzinnych Domów Dziecka w Płocku.

 3. 3. Kartę przyznaje się wyłącznie rodzinom zameldowanym i faktycznie zamieszkującym w Płocku.

 4. 4. W przypadku rodzin, gdzie partnerzy pozostają w związku nieformalnym o Kartę może ubiegać się rodzic minimum trójki dzieci.

 

§ 3.

 

 1. 1. Kartę otrzymuje każdy członek rodziny, o której mowa w § 2 Regulaminu.

 2. 2. Przyznanie Karty następuje na wniosek rodzica bądź opiekuna prawnego złożony w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej – stanowisko nr 1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. 3. Przy składaniu wniosku należy okazać oryginalne dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej tj;

  1. a) w przypadku rodziców dowód tożsamości ze zdjęciem,

  2. b) w przypadku dzieci w wieku szkolnym aktualna legitymacja szkolna,

  3. c) w przypadku dzieci w wieku do 6 lat oświadczenie rodzica lub opiekuna,

  4. d) w przypadku studentów do 25 roku życia legitymacja studencka,

  5. e) w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu lub umowa z Prezydentem o ustanowieniu rodziny zastępczej.

 4. 4. Na skutek weryfikacji wniosku każdemu członkowi rodziny wydaje się Płocką Kartę Familijną 3+ w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

 5. 5. Wnioski o wydanie karty można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, Punktach Obsługi Klientów Komunikacji Miejskiej w Płocku, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej www.plock.eu.

 

§ 4.

 

 1. 1. Okres ważności Karty wynosi 1 rok od daty wydania. Kartę można przedłużyć nie wcześniej niż dwa miesiące przed upływem okresu jej ważności.

 2. 2. Wszystkie Karty wydane danej rodzinie tracą ważność z końcem roku kalendarzowego, w którym choćby jedno z dzieci osiągnie kryterium wiekowe określone w § 2 ust. 1.

 3. 3. W przypadku meldunku czasowego karta będzie wydawana na czas zameldowania w Płocku.

 4. 4. Każda Karta posiada unikalny numer oraz dane (imię i nazwisko) osoby, dla której została wystawiona. Wzór karty stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.

 5. 5. Karty są ważne wraz z dokumentem tożsamości. W przypadku dziecka nie posiadającego jeszcze własnego dokumentu, z dokumentem rodzica lub opiekuna prawnego wraz z jego Kartą.

 6. 6. W przypadku zagubienia lub utraty Karty wnioskodawcy lub członka jego rodziny, wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym emitenta Karty.

 7. 7. W celu ponownego uzyskania Karty wnioskodawca składa wniosek o wydanie Karty wraz z oświadczeniem o jej zagubieniu. W takim przypadku wydawany będzie duplikat Karty z zaznaczeniem „Duplikat”.

 

§ 5.

 

 1. 1. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg, które zostały przewidziane dla posiadaczy Karty jest komunikat/naklejka informująca o honorowaniu Płockiej Karty Familijnej 3+ umieszczona w witrynach firm i instytucji współpracujących z Urzędem Miasta Płocka przy realizacji Programu (załącznik Nr 3 do Regulaminu).

 2. 2. Przy odbiorze Karty uprawniony otrzymuje aktualny katalog przysługujących ulg i zwolnień. Katalog będzie publikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka wraz z informacją o nowych propozycjach dla posiadaczy Karty.

 

§ 6.

 

Emitentem Karty jest Gmina-Miasto Płock. Znalezioną Kartę należy zwrócić do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze