Przejdź do treści


Segregacja odpadów - poradnik dla mieszkańców

Ulotka informacyjna dotyząca sposobu segregacji odpadów komunalnych w PDF do pobrania

W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która została przyjęta przez parlament w lipcu 2019 roku i podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6 sierpnia 2019 roku,Rada Miasta Płocka na sesji w grudniu 2019 roku przyjęła uchwały dostosowujące przepisy prawa lokalnego do obowiązków wynikających ze zmian ustawy.

Najistotniejsza zmiana dotyczy bezwzględnego obowiązku segregowania odpadów od 1 lutego 2020 r. Od tej daty zmieniają się też stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do właścicieli nieruchomości zostaną skierowane zawiadomienia informujące o zmianie stawki i wysokości opłaty według danych ilościowych, podanych w ostatnio złożonej deklaracji, aktualnej na dzień wystawienia zawiadomienia. Informujemy, że właściciel nieruchomości nie składa nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie nieruchomości:

1. zamieszkałych lub nieruchomości zamieszkałych w części wynoszą 26 zł od osoby.

W przypadku braku segregacji może zostać naliczona opłata podwyższona w wysokości 52 zł od osoby/miesiąc za oddawanie odpadów zmieszanych

2. niezamieszkałych:

a) 5,88 zł - za pojemnik 120 l,

b) 11,76 zł - za pojemnik 240 l,

c) 37,73 zł - za pojemnik 770 l,

d) 53,90 zł - za pojemnik 1100 l,

e) 196,00 zł - za kontener 4 m³ (4000 l),

f) 245,00 zł - za pojemnik 5 m³ (5000 l) - podziemny,

g) 343,00 zł - za kontener 7 m³ (7000 l),

h) 490,00 zł - za kontener 10 m³ (10000 l).


W przypadku braku segregacji może zostać naliczona opłata podwyższona:

a) 11,76 zł - za pojemnik 120 l,

b) 23,52 zł - za pojemnik 240 l,

c) 75,46 zł - za pojemnik 770 l,

d) 107,80 zł - za pojemnik 1100 l,

e) 392,00 zł - za kontener 4m³ (4000 l),

f) 490,00 zł - za pojemnik 5 m³ (5000 l) - podziemny,

g) 686,00 zł - za kontener 7 m³ (7000 l),

h) 980,00 zł - za kontener 10 m³ (10000 l).


* * *

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych lub niezamieszkałych w części, na których powstają odpady komunalne, zbierane dotychczas w sposób niesegregowany, należy złożyć korektę deklaracji do 31 stycznia 2020 roku, wskazując zapotrzebowanie na pojemniki dla poszczególnych frakcji odpadów komunalnych powstałych w wyniku segregacji.

Zgodnie z uchwałą Nr 256/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 roku, nieruchomości niezamieszkałe lub niezamieszkałe w części od 1 lipca 2020 roku zostaną wyłączone z miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co oznacza że w sprawie tych nieruchomości należy od 1 lipca 2020 roku zawrzeć stosowne umowy z właściwym podmiotem na odbiór odpadów komunalnych. 


 * * *

Opłatę za odpady komunalne należy uiszczać tak jak dotychczas w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (opłata za styczeń 2020 r. powinna zostać uiszczona do 15 lutego 2020 r., opłata za luty 2020 r. - do 15 marca 2020 r., itd.), na dotychczasowe indywidualne numery rachunków bankowych.

W związku z tym, że prawidłowe segregowanie odpadów sprawia duże trudności, szczegółowe zasady segregacji (które obowiązują od 1 lipca 2013 roku) ponownie przedstawiamy w formie ulotek informacyjnych, które będą dystrybuowane do mieszkańców.

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze