Przejdź do treści


Statystyka miejska

 
Opracowania analityczne
Zgodnie z opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny danymi stan ludności według miejsca zamieszkania wynosił w Płocku na koniec 2014 roku 122 224 osoby. Z taką liczbą mieszkańców Płock zajmował wśród 65 miast na prawach powiatów 29. miejsce w kraju – za Elblągiem, a przed Opolem. Zgodnie ze stosowaną przez GUS klasyfikacją należy do grupy miast dużych.
W 2014 roku urodziło się 1 146 płocczan, a zmarło 1 220, co przyczyniło się do odnotowania ujemnego przyrostu naturalnego, który wyniósł -74 (rok wcześniej -30). W tym samym czasie zawarto 609 małżeństw, o 105 więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku.
W końcu grudnia 2014 roku w Płocku zarejestrowanych było 12 467 podmiotów gospodarczych, o 70 mniej niż rok wcześniej. Jak podaje GUS, zdecydowaną większość, czyli 9 025 podmiotów, stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – przede wszystkim w: handlu i naprawie pojazdów samochodowych, włączając motocykle (2 478), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (1 104), budownictwie (992) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (932). W 2014 roku zarejestrowano w rejestrze REGON 1 105 nowych podmiotów gospodarczych (o 96 mniej niż w 2013 roku), a wyrejestrowano 1 105 (o 46 więcej niż w 2013 roku).
Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na koniec 2014 roku na poziomie 11,8% i była niższa niż rok wcześniej o 1,2 pkt. proc. W Miejskim Urzędzie Pracy pozostawało zarejestrowanych 7 541 osób bezrobotnych (o 797 mniej niż rok wcześniej). 

 
Spisy Powszechne

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze