Przejdź do treści


Strategia rozwoju elektromobilności w Płocku

Zapraszamy mieszkańców miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii rozwoju elektromobilności w Płocku".

Odpowiadając na potrzeby Płocczan wynikające m.in. ze wzrostu świadomości środowiskowych aspektów mobilności, zidentyfikowanych w trakcie tworzenia dokumentu potrzeb i zachowań związanych z przemieszczeniem się po naszym mieście, a także rozwoju rynku pojazdów elektrycznych i dynamicznie zwiększającej się dostępności infrastruktury ładowania opracowaliśmy "Strategię rozwoju elektromobilności w Płocku". W dokumencie uwzględnione zostały uwagi zebrane podczas warsztatów, które miały miejsce 9 stycznia w Domu Darmstadt, a także wnioski i opinie zgłoszone w ankiecie udostępnionej w styczniu dla wszystkich zainteresowanych mobilnością miejską mieszkańców naszego miasta.

Integralną częścią Strategii jest rozmieszczenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Płocku, dla którego plan powstawał równolegle z opracowywaniem niniejszego dokumentu i podlegał procesowi konsultacji społecznych zgodnie z wymogami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Udostępniamy Państwu projekt Strategii, zachęcamy do zapoznania się z jego treścią - dostępny poniżej w wersji elektronicznej oraz papierowej w Biurze Obsługi Klienta i złożenie uwag na załączonym formularzu i przekazanie:
a) drogą elektroniczną na adres: plock-elektromobilnosc@kape.gov.pl
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta,  Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
c) osobiście w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta lub wrzucając do urny

Termin składania uwag: 5 czerwca 2020 r.

Do pobrania:Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Płocku

Miasto Płock, wypełniając obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2019 poz. 1124 t.j z późn. zm) opracowało Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Płocku. Celem opracowania Planu  jest rozbudowa infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, a w konsekwencji przyczynienie się do zwiększenia liczby samochodów elektrycznych poruszających się po terenie Miasta. W planie zawarte została informacja związana z Raportem dotyczącym punktów ładowania w mieście oraz wskazanym w ww. ustawie do osiągnięcia na dzień 31 grudnia 2020 r. celem w zakresie minimalnej liczby punktów ładowania.

W dokumencie przedstawiono propozycję lokalizacji stacji ładowania w mieście, wraz z ich charakterystyką w zakresie liczby punktów i mocy.

Zgodnie z art. 62 ust. 3 ww. ustawy projekt planu podlega konsultacjom społecznym.

Termin składania uwag i wniosków mieszkańców upływa w dniu 13 marca 2020 r.


UWAGA! Termin wypełniania ankiet w ramach Strategii rozwoju elektromobilności został wydłużony do 31 stycznia 2020 r.


Płock przygotowuje "Strategię rozwoju elektromobilności". Dokument ten ma określić mobilność płocczan i pokazać, jak w przyszłości należy wspierać użytkowników pojazdów elektrycznych. Strategia określi kierunki działań, aby wdrożyć elektromobilność, zidentyfikować i rozwiązać problemy oraz zaspokoić potrzeby miasta w zakresie polityki transportowej. Przy jej tworzeniu zostaną przeanalizowane obecne i przewidywane uwarunkowania organizacyjne, techniczne i prawne.

Przyszłe działania uwzględnią preferencje i możliwości kierowców oraz pasażerów w transporcie indywidualnym i publicznym, zidentyfikowane dzięki analizie danych i zachowań oraz szerokich konsultacji społecznych.

Wdrożenie strategii przyczyni się także do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przez pojazdy poruszające się po Płocku.

Kluczowe z punktu widzenia przygotowania optymalnych rozwiązań jest poznanie preferencji mieszkańców związanych z mobilnością miejską. Dlatego prosimy o wypełnienie ankiety elektronicznej, która znajduje się pod adresem: https://www.interankiety.pl/a/Plock. Można to zrobić do 31 stycznia 2020 r.  Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą do dopasowania do potrzeb płocczan działań związanych z rozwojem elektromobilności przez budowę niezbędnej infrastruktury.

Pytania w ankiecie dotyczą sposobu codziennego przemieszczania się po Płocku w dni robocze. Przewidywany czas jej wypełnienia wynosi około 10 minut. Liczymy na aktywny udział, który pomoże nam wyjść naprzeciw oczekiwaniom płocczan i przyczyni się do poprawy jakości życia w naszym mieście. Państwa opinie są dla nas bardzo ważne.

Zapraszamy mieszkańców Płocka na pierwsze spotkanie publiczne w formie warsztatów, na których zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z mobilnością miejską i elektromobilnością oraz zebrane zostaną uwagi i wnioski mieszkańców. Warsztaty odbędą się w dniu 9 stycznia 2020 r. w Domu Darmstadt o godz. 17:00.

Miasto Płock realizuje działania związane z opracowaniem strategii rozwoju elektromobilności w ramach dofinansowania i w oparciu o zasady Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego ”Gepard II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.

Zarządzenie Nr 1126/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących mobilności miejskiej i opracowania strategii rozwoju elektromobilności w Płocku.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze