Przejdź do treści


Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku


Zapraszamy Mieszkańców miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku”.
Projekt dokumentu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku” - strategia_do pobrania


Zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) konsultacje projektu dokumentu będą prowadzone od 05.04.2018  do 27.04.2018 roku (21 dni).

Projekt Strategii udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz stronach internetowych  www.rozwojmiasta.plock.eu  i www.wizjaplocka2030.eu.

W/w dokument dostępny jest również do wglądu w Referacie Strategii i Planowania w pokoju C-314 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka i w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, Plac Stary Rynek 1 – Biuro Obsługi Klienta – wejście od ul. Zduńskiej 3), na stanowisku nr 4. 


W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Płocka, którzy będą zainteresowani tematyką nowej Strategii.
Uwagi do projektu Strategii można przekazywać:
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbędzie się w Galerii Wisła, w dniu 11.04.2018 roku o godz. 17.00.

W związku z uzgodnieniem stanowisk z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie, Urząd Miasta Płocka zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonych uzgodnieniach w związku z projektem dokumentu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030.

 Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2018 roku. PWIS1 PWIS2 RDOŚ


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze