Przejdź do treści


Usługi dodatkowe

Odpady zielone (liście, trawa, gałęzie) powstające na nieruchomości niezamieszkałej nie są odbierane w ramach przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Gmina zapewniła jednak możliwość pozbycia się odpadów komunalnych poprzez skorzystanie z usług dodatkowych świadczonych przez Gminę-Miasto Płock w ramach rozstrzygniętego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Odpady zielone z nieruchomości niezamieszkałych odbierane są na wniosek. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta oraz dokonać wpłaty na rachunek bankowy Urzędu bądź w jego kasie. Po weryfikacji wniosku oraz potwierdzeniu wpłaty, pracownik opiekujący się danym sektorem przesyła wniosek do firmy wykonawczej w celu realizacji.

Z uwagi na termin realizacji wnioski winny być składane kilka dni przed planowanym cięciem trawy lub porządkowaniem terenu z liści. Wykonawca usługi skontaktuje się w celu ustalenia szczegółów odbioru (np. godziny podstawienia pojemnika i jego odbioru, terminu itp.)

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej może, ale nie musi skorzystać z oferty Gminy. Może te odpady zagospodarować we własnym zakresie (kompostownik) lub też skorzystać z usług świadczonych  przez inne przedsiębiorstwa.

Wpłaty za usługi dodatkowe należy wpłacać na konto: PKO BP w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 koniecznie z dopiskiem "odpady zielone".

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze