Przejdź do treści


Wsparcie na starcie

Człowiek najlepsza inwestycja


Projekt ,,Wsparcie na starcie'' realizowany przez Gminę Miasto Płock w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia o kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt obejmuje wsparciem Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Macieszyny w Płocku.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.07.2013 - 31.08.2014r.
Budżet projektu: 276 426,00 PLN
Wkład własny: 41 463,90 PLN

Projekt oprócz zajęć dla dzieci i rodziców ma na celu utworzenie 50 nowych w miejsc dla dzieci, które nie były wcześniej objęte edukacją przedszkolną, poprawę jakości bazy dydaktycznej poprzez adaptację i wyposażenie dwóch pomieszczeń z przeznaczeniem na sale dydaktyczne.
Projekt zakłada realizację bezpłatnych zajęć specjalistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz prelekcji i konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym.
Tematyka zajęć dla dzieci:
a)     Terapia logopedyczna
b)    Terapia pedagogiczna
c)     Program terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami w zachowaniu
d)    Zajęcia rozwijające koordynację wzrokowo- słuchową
e)     Zajęcia terapeutyczne z psychologiem
f)      Zajęcia integracyjne

Tematyka zajęć dla rodziców:
a)     Konsultacje dla rodziców
b)    Prelekcje dla rodziców
c)     Dyżury specjalistów (z psychologiem, pedagogiem oraz logopedą)

Uczestnictwo w projekcie ,,Wsparcie na starcie" jest całkowicie bezpłatne
Uczestnicy projektu :
a)     Dzieci 3-5 lat, uczęszczające do Miejskiego Przedszkola nr. 1 w Płocku objęte wsparciem w ramach projektu
b)    Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr. 1 objętych wsparciem w ramach projektu
c)     Liczba uczestników przewidzianych do udziału projekcie wynosi 300 osób. (150 dzieci, 150 rodziców/opiekunów)

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze