Przejdź do treści


Wymagane dokumenty

 • wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego w programie „Mieszkania na start”

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka (tu) oraz w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 5 (wejście od ul. Zduńskiej 3)

 • dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób
 • zaświadczenie wszystkich pełnoletnich osób o dochodach wydane przez organy podatkowe za poprzedni rok podatkowy oraz osób niepełnoletnich jeżeli osiągają dochód
 • dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego
 • orzeczenie sądu, ugoda sądowa ustalające wysokość alimentów lub zaświadczenie o wypłacaniu świadczenia alimentacyjnego z Funduszu alimentacyjnego

Dodatkowe dokumenty:
 • orzeczenia potwierdzające niepełnosprawności
 • kopia Karty Dużej Rodziny lub Płockiej Karty Familijnej 3+
 • dokument potwierdzający pobieranie nauki przez uczące się dziecko powyżej 18 roku życia (np. zaświadczenie szkoły lub uczelni)
 • dokumenty potwierdzające fakt kształcenia się na studiach wyższych lub ukończenia kierunku studiów wyższych oraz studiów podyplomowych,
 • zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek ubezpieczeniowych za pracownika, przez osobę prowadzącą działalności gospodarczą na terenie Płocka,
 • zaświadczenie od pracodawcy wskazujące miejsce wykonywania pracy i okres zatrudnienia,
 • dokumenty potwierdzające fakt i okres zamieszkiwania osób pełnoletnich w Płocku,
 • zaświadczenie pochodzące od organizacji pożytku publicznego potwierdzające prowadzenie, od co najmniej dwóch lat, nieodpłatnej działalności w organizacjach pożytku publicznego na terenie Płocka,
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potwierdzające opuszczenie pieczy zastępczej,
 • operat szacunkowy dotyczący wartości nieruchomości posiadanej przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu mieszkalnego.

Uwaga: sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze