Przejdź do treści


Wyprawka szkolna

WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM  2016/2017

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045 ) oraz uchwałą nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna". W roku szkolnym 2016/2017 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów :

1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum plastycznego technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.


W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci 
i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy - w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

 
Wniosek o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczać uczeń w roku szkolnym 2016/2017, w terminie do dnia 30 września 2016 r. Może go złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Wnioski można pobrać ze strony www.plock.eu z zakładki EDUKACJA  WYPRAWKA SZKOLNA lub w szkole, do której uczęszczać będzie uczeń.

 
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 
Analizy zasadności wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje dyrektor szkoły.
Pomoc przysługuje uczniom bez względu na sytuację materialną do wysokości kwot określonych w załączonej tabeli.

 
Zwrot kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT, rachunku, paragonu) lub oświadczenia o dokonanym zakupie. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”.


Do Pobrania

Szczegółowych informacji w zakresie zasad składania wniosków można uzyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna” lub 
w Oddziale Edukacji pod nr tel. 367 17 03.

 

 

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze