Przejdź do treści


Wyprawka szkolna

Realizacja programu rządowego „Wyprawka szkolna”


Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach  mogą otrzymać, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,, uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do:
klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej 
w branżowej szkole I stopnia,
klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej   do pracy, liceum plastycznego (wszystkie klasy). 


W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: 
klasy III szkoły podstawowej (w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania),
klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej 
w branżowej szkole I stopnia,
klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (wszystkie klasy).


dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, tj. materiałów zastępujących lub uzupełniających podręcznik, umożliwiających realizację programu nauczania, mających postać papierową lub elektroniczną. 


Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych jest udzielana na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.


Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019, w terminie do 17 października  2018 r.  Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz przedłożyć dowód zakupu.


Dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.


W celu ułatwienia ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych Oddział Edukacji przygotował wzór wniosku o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 r. pn. ”Wyprawka szkolna” wraz z instrukcją.


Szczegółowych informacji w zakresie zasad składania wniosków można uzyskać w szkole, w której uczeń jest objęty pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna” lub w Oddziale Edukacji pod nr tel. 367 17 03.Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze