Przejdź do treści


Przewodnicząca Rady idzie do Sejmu

25 października 2011
Radni przegłosowali wygaśnięcie mandatu radnej Elżbiecie Gapińskiej oraz odwołali ją z funkcji przewodniczącej Rady Miasta. W tegorocznych wyborach parlamentarnych Gapińska została wybrana do parlamentu i wkrótce zasiądzie w ławach sejmowych.

Za dotychczasową pracę w płockim samorządzie otrzymała podziękowanie – w imieniu radnych złożyli je wiceprzewodniczący: Artur Jaroszewski, Tomasz Korga oraz Wojciech Hetkowski, a w imieniu nieobecnego na sesji prezydenta Andrzeja Nowakowskiego (który brał w tym czasie udział w uroczystości upamiętnienia ofiar Treblinki) – zastępca prezydenta Roman Siemiątkowski.

Radni głosowali też nad wyborem nowego przewodniczącego. Jedynym kandydatem był Artur Jaroszewski. Do zaakceptowania tej kandydatury potrzebnych było przynajmniej 13 głosów. Jednak w głosowaniu 10 osób było za, 3 przeciw, a 10 wstrzymało się. W związku z tym funkcja przewodniczącego pozostała na razie nieobsadzona.

Uroczystym momentem na sesji było wręczenie medali „Zasłużony dla Płocka”. Otrzymali je: Ryszard Kowalski, Stanisław Mróz, Kazimierz Polańczyk, Miron Wójcik oraz Katolickie Radio Płock w 20-lecie swojej działalności.

Radni wybrali też ławników do Sądu Rejonowego i Okręgowego na kadencję 2012-2015.

Jednogłośnie została przyjęta uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą starać się o dofinansowanie z budżetu miasta kosztów inwestycji dotyczących ochrony powietrza, polegających na: budowie przyłączy do miejskiej sieci c.o., budowie kolektorów słonecznych i innych urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, wymianie kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze.

Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych miasta, a jej wysokość w danym roku budżetowym może wynieść: w budynkach indywidualnych do 50 proc. poniesionych kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5 tys. zł, a w budynkach wielorodzinnych do 50 proc. poniesionych kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 10 tys. zł.

Osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi mogą ubiegać się o dotację zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Kwota dotacji nie może być wyższa niż 3 tys. zł.  

Wszystkie projekty uchwał omawiane na XVI sesji Rady Miasta dostępne są na www.plock.eu/bip.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze