Przejdź do treści


Zakończone

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 782 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w l. 2015-2016

Zarządzenie nr 738w sprawie zmiany Zarządzenia nr 183 2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w latach 2015-2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 630 w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji czasu wolnego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 229 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 220 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 187 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki oświaty i wychowania w 2015 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 186 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w l. 2015-2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 185 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2015 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 184 w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w l. 2015-2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 183 w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w latach 2015-2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 163 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i modzieży w 2015 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 155 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2015-2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 154 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu na terenie Płocka usług opiekuńczych w roku 2015

Zarządzenie nr 140 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2015 r.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku:

Zarządzenie nr 4824 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2014 roku

Zarządzenie nr 4653 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2014 roku

Zarządzenie nr 4595 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2014-2015

Zarządzenie nr 4511 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzenie nr 4353 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2014 roku

Zarządzenie nr 4267 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie korekty Zarządzenia nr 4110 w sprawie sprawozdania końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku

Zarządzenie nr 4132 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 r.

Zarządzenie nr 4110 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.

Zarządzenie nr 4005 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2014 roku

Zarządzenie nr 4001 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w latach 2014-2016

Zarządzenie nr 4000 w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 roku

Zarządzenie nr 3999 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 r.

Zarządzenie nr 3986 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2014 r.

Zarządzenie nr 3990 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w latach 2014-2016

Zarządzenie nr 3989 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2014-2016

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 3988 w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych na terenie miasta Płocka w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 3819/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 3818/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 3810/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 3811/2013 w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w latach 2014-2016

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 3803/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2014 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 3802/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2014 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 3798/2013 w sprawie ogł. otw. konkursu ofert na real. zad. publ. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.

Zarządzenie nr 3431 2013 w sprawie ogłoszenia wyników I otw. konkursu ofert na real. zad. publ. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na lata 2013-2014

Zarządzenie Nr 3273 2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na real. zad. publ. w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2013 r.

Zarządzenie Nr 3190 2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na real. w 2013 r. zad. publ. w zakresie wypoczynku dzieci i modzieży

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 2920 z dnia 20 marca 2013 r.w sprawie wyboru i ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizacje zad. publ. z zakresu pomocy społecznej, polegającego na udzieleniu pomocy żywnościowej najuboższym mieszkańcom Płocka w 2013 r.

Zarzdzenie Prezydenta Miasta Pocka Nr 2271 z 2012 z dnia 24 padziernika 2012 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przciwdziałania uzależnieniomi patologiom społeczny.pdf

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 2615/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 2616/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 2617/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w latach 2013-2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 2618/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: wyboru i ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w latach 2013-2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 2619/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2013-2017.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 2621/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 2622/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2013 roku.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 2672/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kult. fiz. w 2013 r.

 


 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku:

Zarządzenie nr 2172/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 września 2012 roku dot. powo. Komisji Konkursowej.odt

Zarządzenie nr 2084/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na ralizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2012-2013.

ZARZĄDZENIE NR 1578/2012 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 05 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia wyników III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 r.

Zarządzenie nr 1590/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania klutury fizycznej w 2012 r.

Zarządzenie nr 1801/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursdu ofert na realizację w 2012 r. zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

ZARZĄDZENIE NR 1395/2012 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 9 lutego 2012 r.

w sprawie wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 r. Treść tutaj

ZARZADZENIE NR 1294/2012 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.

Zarządzenie Nr 1293/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie: wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w latach 2012-2016.

Zarządzenia z 2011 r dostępne są na stronie http://bip.ump.pl/?do=komunikaty&get=um


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze